| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/160/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:

1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 46.004,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1;

2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 46.004,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2;

3) Załącznik nr 1 "Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy


Mirosław Dębicki


Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok

dział

Źródła dochodów

Dochody ogółem (4+10)

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

dochody bieżące ogółem (5+6+7+8+9)

w tym

Dochody majątkowe ogółem ( 11+12+13+14)

w tym

własne

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami

realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej

w drodze umów lub porozumień z j.s.t

środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

dochody ze sprzedaży majątku

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

środki na inwestycje z udziałem środków unijnych

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0830 - wpływy z usług

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

razem

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0340 - podatek od środków transportowych

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

razem

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

0830 - wpływy z usług

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

razem

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

20 404,00

20 404,00

20 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

razem

20 404,00

20 404,00

20 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

46 004,00

46 004,00

46 004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok

dział

rozdz.

nazwa

wydatki ogółem (5+14)

w tym

razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)

w tym

razem wydatki majątkowe (15+17+18)

z tego

jednostki budżetowe

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fiz.

wydatki z udziałem środków UE

poręczenia i gwarancje

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

razem

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym zadania statutowe

z udziałem środków z UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

500

Handel

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50095

Pozostała działalność

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

8 904,00

8 904,00

8 904,00

0,00

8 904,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

8 904,00

8 904,00

8 904,00

0,00

8 904,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803

Szkolnictwo wyższe

-4 000,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

-4 000,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

33 600,00

33 600,00

0,00

0,00

0,00

33 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-30 000,00

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

razem

46 004,00

46 004,00

29 404,00

500,00

28 904,00

6 600,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik nr 1

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział

rozdział

treść

kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

jednostki sektora finansów publicznych

nazwa jednostki

801

Oświata i wychowanie

0,00

0,00

2 756,00

80195

Pozostała działalność - Powiat kutnowski - obsługa PKZP

0,00

0,00

2 756,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

98 000,00

0,00

0,00

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

98 000,00

0,00

0,00

razem

98 000,00

0,00

2 756,00

jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

nazwa zadania

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

0,00

33 600,00

90002

Gospodarka odpadami - usuwanie azbestu

0,00

0,00

33 600,00

926

Kultura fizyczna

0,00

0,00

30 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych

0,00

0,00

30 000,00

razem

0,00

0,00

63 600,00

razem

98 000,00

0,00

66 356,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »