| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/200/2012 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 3 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/281/09 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXV/281/09 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca, wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział 1 § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 oraz w Uchwale Nr XX/163/2012 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom pełniącym funkcje w ich zastępstwie (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2012 r. Nr 245, poz. 2530);"

2) Rozdział 4 § 12 otrzymuje brzmienie: "Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej poniżej:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie w

od

do

1.

Dyrektor szkoły liczącej:

-

-

a)

do 7 oddziałów włącznie

600

700

b)

8 i więcej oddziałów

900

1300

2.

Kierownik filii szkoły podstawowej

100

300

3.

Kierownik świetlicy szkolnej

100

300

3) Rozdział 4 § 14 otrzymuje brzmienie: "Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

a) 80,00 zł dla wychowawcy klasy (oddziału) liczącej od 1 do 14 włącznie uczniów w klasie (oddziale),

b) 90,00 zł dla wychowawcy klasy (oddziału) liczącej od 15 do 24 włącznie uczniów w klasie (oddziale),

c) 100,00 zł dla wychowawcy klasy liczącej 25 i więcej uczniów w klasie (oddziale)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szopa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »