| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/223/2012 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzierady

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, pz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, Rada Gminy Wodzierady

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzierady w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/25/2007 Rady gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzierady.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłodszenia.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański


Załącznik do Uchwały Nr XX/223/2012
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 19 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY WODZIERADY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wodzierady dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanychi rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów ulegających biodegradacji,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań dotyczących z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lubw poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminówjej przeprowadzania.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony, w sposób określony w § 3;

2) przekazywanie selektywne zbieranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;

3) zbieranie niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku,

b) szkło - w osobnym pojemniku lub worku,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

2) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku,

b) szkło - w osobnym pojemniku lub worku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku.

2. Odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z którym gmina ma podpisaną umowę.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny oraz odpady niebezpieczne będą odbierane w systemie akcyjnym - zbiórka objazdowa, zgodnie z harmonogramem.

§ 4. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy, mają obowiązek niezwłocznie po opadach uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego nie stanowiących pasa jezdni, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

§ 5. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodów poza myjniami i warsztatami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanymw sposób gwarantujący po myciu i naprawie zebrania wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczających te odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód.

2. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy oddać wyspecjalizowanym podmiotom.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 120 l;

2) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;

4) pojemniki (KP 5, KP 7) o pojemności od 5 do 7 m3;

5) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w pkt. 3, w tym odpadów niebezpiecznych;

6) przydomowe kompostowniki.

2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki o pojemności 110 l, które traktuje się jako równoważne pojemnikom o pojemności 120 l.

3. Wskazane w ust. 1 pojemniki i worki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności wymagania Polskich Norm.

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzonew oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, oznaczenie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka przy czym oznakowanieto dostarczone zostanie przez podmiot odbierający odpady.

5. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych w przydomowych kompostowniach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku, zgodniez przepisami szczególnymi.

§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonegodo zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) powyżej 6 do 12 osób - dwa pojemniki o pojemności 120 l lub wymiana na większy pojemnik 240 l;

3) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1
i 2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) tereny zabudowy letniskowej - 30 l na osobę przebywającą na terenie nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) obiekty użyteczności publicznej, hotele, obiekty sportowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe produkcyjne, handlowe, przychodnie, gabinety lekarskie, place budowy - 110 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

3) przedszkola, szkoły - 30 l na jedno dziecko, ucznia, pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

4) lokale gastronomiczne - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

5) na drogach publicznych pozostałych terenach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe, parkingi itp.) - w koszach ulicznych o pojemności 30 l;

6) tereny cmentarzy - 6 l na jedno użytkowane miejsce grzebalne, jednak co najmniej jeden kontener o pojemności 7000 l;

7) Dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników lub większe pojemniki/kontenery proporcjonalne do ilości wytwarzanych odpadów.

§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonegodo selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 6 osób:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l na frakcję typu: tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) pojemnik o pojemności 120 l na frakcję typu szkło;

2) powyżej 6 do 12 osób:

a) pojemnik o pojemności 240 l na frakcję typu: tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) pojemnik o pojemności 120 l na frakcję typu szkło;

3) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1
i 2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,w następujący sposób:

1) jeden pojemnik na frakcję typu: tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe;

2) pojemnik na frakcję typu szkło;

3) pojemnik na odpady biodegradowalneo identycznych pojemnościach jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), ustalonych w § 7 ust.2.

3. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych, wzdłuż których znajdują się ciągi piesze w terenie zabudowanym od 30 l do 70 l.

§ 10. 1. Pojemnik do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, z dostępem dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodnionyz przedsiębiorcą odbierającym odpady, w taki sposób aby pojemniki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszychi jezdnych oraz miejsc parkingowych;

3) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia pojemników lub innych uzgodnionych z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru rodzaju odpadów.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemnikówdo zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (w razie pojawienia się insektów) miejsc ustawienia pojemników i kontenerów do zbierania odpadów w razie zaistnienia takiej konieczności.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należnym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowania użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:

1) zabudowa jednorodzinna, zagrodowa:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz w miesiącu,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - jeden raz na dwa miesiące,

c) odpady ze szkła - jeden raz na sześć miesięcy,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu;

2) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz w miesiącu,

b) odpady surowcowe (tzw. suche) - jeden raz na dwa miesiące,

c) odpady ze szkła - jeden raz na sześć miesięcy, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w systemie akcyjnym - zbiórka objazdowa, co najmniej raz w roku, zgodnie z podanym harmonogramem.

3. Odbieranie opadów niebezpiecznych(chemikalia) może odbywać się w systemie akcyjnym co najmniej raz w roku, zgodnie z podanym harmonogramem.

4. Zbiórka przeterminowanych leków może odbywać się w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w punktach świadczenia usług medycznych.

5. Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów może odbywać się w placówkach oświatowych i punktach wskazanych przez gminę.

6. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 20.00.

7. Kosze uliczne należy opróżnić z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

8. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Pozbawienia się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości należy dokonywać co najmniej dwa razy w roku.

9. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

10. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 13. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania sięw szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, meblii innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, lekówi chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki;

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznychi weterynaryjnych;

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;

4) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie;

5) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk);

6) zakopywania odpadów;

7) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych;

8) zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów powstałych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości,na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne;

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012

§ 14. Należy dążyć do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występującychw strumieniu odpadów komunalnych;

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;

5) zmniejszania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowania;

6) zmniejszania masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególnoścido nie pozostawiania ich bez nadzoru, oraz zapewnienia ochrony przed zagrożeniemlub uciążliwością dla innych ludzi.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

3. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) dopilnowania aby wyprowadzany pies był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa rasy nie uznanej za agresywną,z uwięzi jest możliwe tylko na terenach otwartych - zieleni o ile nie ma takiego zakazu;

2) zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób aby pies nie mógł jej opuścić, bez wiedzy właściciela.

4. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodującego zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 16.

5. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę znajduję się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie;

2) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe;

3) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej których administracje wprowadziły ten zakaz (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z opieki psa).

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach

§ 16. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, a także:

1) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, raz w roku, na zasadach określonych w § 21;

3) gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionychw odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatującei przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

4. Zabrania się:

1) utrzymania zwierząt gospodarskich jak: bydło, trzoda chlewna na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej;

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli;

3) utrzymania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe.

5. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt, w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich;

2) teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną;

3) w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkiem deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 17. 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących przedsiębiorstwa, urzędów organów administracji, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno- światowych, obiektów handlowych, produkcyjnych itp. są objęte obowiązkową deratyzacją.

2. Deratyzaja na wymienionych terenach przeprowadzona będzie przez ich właścicieli, zarządców lub użytkowników, w terminie od 15 kwietnia do 15 maja raz w roku.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenia sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

5. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Wodzierady.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »