| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy w Lututowie

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy w Lututowie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lututów oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Określa się:

1) rodzaj i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlano - rozbiórkowe;

13) zużyte opony;

14) odpady komunalne zmieszane.

2. Ilość odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 odbieranych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od 1 mieszkańca nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,za których została wniesiona opłata, wynosi odpowiednio:

1) do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,08 m3 na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej od 1 osoby do 4 osób - stały zestaw pojemników:

a) pojemnik 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane,

b) pojemnik 0,24 m3 na odpady suche,

c) pojemnik 0,12 m3 na szkło w formie zmieszanej;

2) do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,08 m3 na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej powyżej 4-ch osób - stały zestaw pojemników:

a) pojemnik 0,24 m3 na odpady komunalne zmieszane,

b) pojemnik 0,48 m3 na odpady suche,

c) pojemnik 0,12 m3 na szkło w formie zmieszanej;

3) do nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - 0,12 m3 na mieszkańca stosowane będą pojemniki 1,1 m3w pergolach śmietnikowych oraz pojemniki w gniazdach do selektywnej zbiórki;

4) do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej sezonowo (domki letniskowe) - 0,04 m3 na mieszkańca.

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w części na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i osób przebywających na terenie nieruchomości w zależności od jej funkcji, charakteru wytwarzanych odpadów. Ilość odpadów w zabudowie mieszanej wynosi odpowiednio:

1) w zabudowie jednorodzinnej mieszanej - 0,08 m3 na mieszkańca;

2) w zabudowie wielorodzinnej mieszanej - 0,12 m3 na mieszkańca.

4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników o pojemności od 0,12 m3.

§ 3. 1. Frakcje odpadów określone w § 2 ust. 1 dzieli się na pięć grup odpadów ze względu na sposób gromadzenia, częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy:

1) odpady komunalne zmieszane;

2) odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale);

3) odpady ulegające biodegradacji w podziale na bioodpady i odpady zielone;

4) szkło gromadzone w formie zmieszanej oraz w podziale na białe i kolorowe;

5) odpady problemowe (zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony).

2. Frakcje wymienione w ust. 1 od pkt 1 do pkt 4 gromadzi się w sposób i według wytycznych wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa się według wytycznych wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały.

4. Gmina określi harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem częstotliwości w uzgodnieniu z firmą wywozową.

§ 4. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji - tylko odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 5 m3 od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata w ciągu roku;

13) zużyte opony.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określa regulamin PSZOK.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lututów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Szyszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy w Lututowie
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp.

Grupa odpadów

Rodzaje odpadów

Rodzaj zabudowy

Zabudowa jednorodzinna* (zamieszkała)

Zabudowa jednorodzinna mieszana ** (zamieszkała)

Zabudowa jednorodzinna* sezonowa (zamieszkała)

Zabudowa wielorodzinna* (zamieszkała)

Zabudowa wielorodzinna mieszana ** (zamieszkała)

Zabudowa niezamieszkała***

1.

Zmieszane odpady komunalne

Pozostałości po segregacji

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Dwa razy w miesiącu

Dwa razy w miesiącu

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

2.

Odpady suche

Papier

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc

Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Tworzywa sztuczne

Opakowania wielomateriałowe

Metal

3.

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady zielone

Do PSZOK

Do PSZOK

Do PSZOK

Do PSZOK

Do PSZOK

Do PSZOK

Bioodpady

----------

----------

----------

----------

----------

----------

4.

Szkło

Mieszane

Nie rzadziej niż raz na kwartał

Nie rzadziej niż raz na kwartał

Nie rzadziej niż raz na kwartał

----------

----------

Nie rzadziej niż raz na kwartał

Bezbarwne

----------

----------

----------

Zbiórka w gniazdach/ Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące

Zbiórka w gniazdach/ Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące

Kolorowe

----------

----------

----------

5.

Odpady problemowe

Zużyte baterie i akumulatory

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosna, jesień).

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przeterminowane leki

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Chemikalia

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady wielkogabarytowe

Zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosna, jesień).

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady budowlano - rozbiórkowe

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zużyte opony

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

*

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

**

Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

***

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy w Lututowie
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp.

Grupa odpadów

Rodzaje odpadów

Rodzaj zabudowy

Zabudowa jednorodzinna* (zamieszkała)

Zabudowa jednorodzinna mieszana** (zamieszkała)

Zabudowa jednorodzinna* sezonowa (zamieszkała)

Zabudowa wielorodzinna niska* (zamieszkała)

Zabudowa wielorodzinna mieszana** niska (zamieszkała)

Zabudowa niezamieszkała***

od 1 osoby do 4 osób

powyżej 4 osób

1.

Zmieszane odpady komunalne

Pozostałości po segregacji

STAŁY ZESTAW POJEMNIKÓW

Pojemnik 0,12 m3

STAŁY ZESTAW POJEMNIKÓW

Dostawienie kolejnego pojemnika 0,12 m3 lub wymiana na większy 0,24 m3 w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

STAŁY ZESTAW POJEMNIKÓW

Dostawienie kolejnego pojemnika 0,12 m3 lub wymiana na większy 0,24 m3 w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

STAŁY ZESTAW POJEMNIKÓW

Pojemnik 0,12 m3

Pojemniki od 0,24 m3. Ilość pojemników uzależniona od ilości osób zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości (zarządcę).

Pojemniki od 0,24 m3. Ilość pojemników uzależniona od ilości osób zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości (zarządcę).

Pojemnik od 0,12 m3. Dostawienie kolejnego pojemnika tej samej wielkości lub wymiana na większy w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

2.

Odpady suche

Tworzywa sztuczne

Pojemnik 0,24 m3

Dostawienie kolejnego pojemnika 0,24 m3 lub wymiana na większy - nie większy niż 1,1 m3 w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

Dostawienie kolejnego pojemnika 0,24 m3 lub wymiana na większy - nie większy niż 1,1 m3 w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

Pojemnik 0,24 m3

Pojemnik od 0,24 m3. Dostawienie kolejnego pojemnika tej samej wielkości lub wymiana na większy w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

Pojemnik od 0,24 m3. Dostawienie kolejnego pojemnika tej samej wielkości lub wymiana na większy w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

Pojemnik od 0,24 m3. Dostawienie kolejnego pojemnika tej samej wielkości lub wymiana na większy w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą. Pojemnik 2,5 m3 wspólnie w gnieździe.

Papier

Opakowania wielomateriałowe

Metale

3.

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady zielone

Pojemnika nie stosuje się

Pojemnika nie stosuje się

Pojemnika nie stosuje się

Pojemnika nie stosuje się

Samodzielna dostawa do PSZOK. Niewielkie ilości odpadów zielonych należy gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Bez wykorzystania pojemników na stałe.

Samodzielna dostawa do PSZOK. Niewielkie ilości odpadów zielonych należy gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Bez wykorzystania pojemników na stałe.

Samodzielna dostawa do PSZOK. Niewielkie ilości odpadów zielonych należy gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Bez wykorzystania pojemników na stałe.

Bioodpady

Pojemnika nie stosuje się

Pojemnika nie stosuje się

Pojemnika nie stosuje się

Pojemnika nie stosuje się

Pojemnika nie stosuje się. Bioodpady do pojemnika na zmieszane odpady komunalne

Pojemnika nie stosuje się. Bioodpady do pojemnika na zmieszane odpady komunalne

Pojemnika nie stosuje się. Bioodpady do pojemnika na zmieszane odpady komunalne

4.

Szkło

Mieszane

Pojemnik 0,12 m3

Dostawienie kolejnego pojemnika 0,12 m3w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

Dostawienie kolejnego pojemnika 0,12 m3 w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

Pojemnik 0,12 m3

Dostawienie kolejnego pojemnika 0,12 m3 w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

Dostawienie kolejnego pojemnika 0,12 m3 w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

Pojemnik od 0,12 m3. Dostawienie kolejnego pojemnika tej samej wielkości lub wymiana na większy w uzgodnieniu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a gminą.

*

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

**

Nieruchomości, które w częsci stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

***

Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszakńcy, a powstają odpady komunalne

Uwaga:

W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości - Gmina wskaże właścicielowi nieruchomości miejsce ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

W takim przypadku Gmina zastrzega sobie prawo wskazania wspólnego miejsca ustawienia pojemników dla kilku właścicieli nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »