| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/216/12 Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/278/09 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Parzęczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7, art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220 poz.1600, Dz.U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Parzęczew, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwałyXXVIII/278/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łd. Nr 83, poz. 792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) skreśla się ust. 3;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dodatek motywacyjny, w zależności od oceny spełniania przez nauczyciela (dyrektora)
warunków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 przyznaje się w wysokości:

a) dla dyrektora szkoły od 700 do 1500 zł,

b) dla wicedyrektora od 500 do 1000 zł,

c) dla nauczyciela od 100 do 300 zł.";

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Wysokości dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, określa poniższa tabela:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Stanowisko, zadania, rodzaj funkcji

dodatek funkcyjny miesięcznie w

od

do

1.

a) dyrektor
b) wicedyrektor

800
400

1500
1000

2.

wychowawca klasy

100

150

3.

opiekun stażu

50

100

4.

doradca metodyczny

100

";

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach w wysokości:

a) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w ramach nauczania indywidualnego w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego w miejscowości siedziby szkoły,

b) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w ramach nauczania indywidualnego w wysokości 1,5% wynagrodzenia zasadniczego poza miejscowością siedziby szkoły.";

4) skreśla się rozdział VII.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »