| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/298/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych Nagród i Wyróżnień za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczną Nagrodę za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną dalej Nagrodą.

2. Ustanawia się doroczne Wyróżnienie za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej Wyróżnieniem.

3. Zasady przynawania Nagród i Wyróżnień określa niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Ozorków lub osobom prawnym, a także innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Gminy Miasto Ozorków, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

2. Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

3. Nagrody i Wyróżnienia są przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej, z wyjątkiem osiągnięć realizowanych przez osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1, w ramach umowy o pracę.

4. Ta sama osoba lub ten sam podmiot może otrzymać Nagrodę/Wyróżnienie tylko jeden raz za osiągnięcia dokonane w danym roku kalendarzowym.

§ 3. 1. Nagrodę stanowi nagroda pieniężna łącznie z dyplomem okolicznościowym.

2. Środki na Nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Miasta Ozorkowa.

§ 4. 1. Wyróżnienie stanowi puchar lub statuetka łącznie z dyplomem okolicznościowym.

2. Środki na Wyróżnienia będą corocznie zapewniane w budżecie Miasta Ozorkowa.

§ 5. Kandydatów do Nagrody/Wyróżnienia mogą zgłaszać: Burmistrz Miasta Ozorkowa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie, działające na terenie Gminy Miasto Ozorków stowarzyszenia, instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz mieszkańcy Gminy Miasto Ozorków w liczbie co najmniej 25 mieszkańców.

§ 6. 1. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody/Wyróżnienia następuje w drodze złożenia Wniosku o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zgłoszeń do Nagrody/Wyróżnienia za rok poprzedni można dokonywać do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

3. O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Burmistrz Miasta Ozorkowa powiadomi przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz ogłoszenie w piśmie samorządowym.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury rozpatruje i opiniuje Komisja ds. Nagród i Wyróżnień za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwana dalej Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą: Burmistrz Miasta Ozorkowa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie, wszyscy członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ozorkowie i Naczelnik Wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.

3. Członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego Komisji i Zastępcę Przewodniczącego Komisji w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

§ 8. 1. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i przyznaje Nagrody lub Wyróżnienia wybranym w drodze głosownia zwykłą większością głosów, kierując się kryteriami opisanymi w § 2.

2. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja zobowiązana jest ocenić zgłoszone kandydatury, o których mowa w § 6 ust. 2 i podjąć decyzję w sprawie Nagród/Wyróżnień najpóźniej do dnia 31 marca danego roku. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nieprzyznaniem żadnej Nagrody lub Wyróżnienia w danym roku.

4. W każdym roku Komisja przyznaje od 1 do 3 nagród. Komisja może nie przyznać żadnej Nagrody lub Wyróżnienia jeśli uzna, że żaden ze zgłoszonych kandydatów nie zasługuje na Nagrodę lub Wyróżnienie.

§ 9. Nagrody i Wyróżnienia wręczane będą przez Burmistrza Miasta Ozorkowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie po podjęciu decyzji, o której mowa w § 8 ust. 3.

§ 10. Traci moc uchwała nr XX/169/07 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych Nagród za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik do uchwały nr XXXV/298/12
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wniosek o przyznanie Nagordy/Wyróżnienia za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wnioskodawca (pełna nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Kandydat do Nagrody/Wyróżnienia za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, dokonane w roku ....................................................................

...............................................................................................................................................................................

imię i nazwisko kandydata/nazwa osoby prawnej

............................................................................................................................................................................... data i miejsce urodzenia, nr identyfikacyjny PESEL osoby fizycznej/Nr REGON osoby prawnej

...............................................................................................................................................................................

adres zamieszkania osoby fizycznej/adres siedziby osoby prawnej

................................................................................................................................................................................ nr identyfikacji podatkowej osoby prawnej

U Z A S A D N I E N I E

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................

miejsce i data złożenia wniosku

.................................................................

podpis wnioskodawcy

Załącznik:

1. oświadczenie kandydata będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w związku z postępowaniem dotyczącym przyznawania Nagrody/Wyróżnienia, zgodnie z uchwałą nr......... Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia ..................................

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »