| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 22, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy i Miasta Błaszki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki w terminie do 31 maja 2013 roku.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska


POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL,DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Pesel/NIP

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXII/162/13

Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 24 stycznia 2013 r.

DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy *1

2. Dzień-Miesiąc-Rok

___ ___ - ___ ___ -___ ___ ___ ___

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin składania:

Pierwszy termin składania do dnia 31.05.2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania:

Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach

A. Miejsce składania deklaracji

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki

Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

B. Obowiązek złożenia deklaracji

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] złożenie deklaracji [ ] korekta deklaracji

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] właściciel nieruchomości [ ] współwłaściciel [ ] najemca/ dzierżawca

[ ] użytkownik wieczysty [ ] zarządca nieruchomości wspólnej [ ] inny

D1. Dane identyfikacyjne

6. Nazwisko

7. Pierwsze imię/ drugie imię

8. Nazwisko rodowe

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

____ - ____ - ________

10. Imię ojca

11. Imię matki

12. Telefon kontaktowy

D2. Adres zamieszkania

13. Kraj

14.Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu

19. Numer lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: *2

[ ] selektywny [ ] zmieszany

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy i Miasta Błaszki w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty *3

23.

zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D2

24.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 23 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 24)

25.

zł/miesiąc

Opłata kwartalna *4 (kwotę z poz. 25 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

26.

zł/kwartał

F. Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację

27. Imię

28. Nazwisko

29. Data (dzień-miesiąc-rok)

30. Czytelny podpis

Pouczenie

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 26 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2005 r.Nr 299,poz.1954 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art.6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

G. Adnotacje organu

*1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny władający nieruchomością

*2 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

*3 W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.

*4 Opłatę z poz. 26 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:

do 31 marca br za I kwartał, do 30 czerwca br za II kwartał,

do 30 września br za III kwartał, do 31 grudnia br za IV kwartał


POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL,DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Pesel/NIP

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXII/162/13

Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 24 stycznia 2013 r.

DO-2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - od nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2. Dzień-Miesiąc-Rok

___ ___ - ___ ___ -___ ___ ___ ___

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach

Termin składania:

Pierwszy termin składania do dnia 31.05.2013 lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania:

Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach

A. Miejsce składania deklaracji

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki

Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

B. Obowiązek złożenia deklaracji

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] złożenie deklaracji [ ] korekta deklaracji

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] właściciel nieruchomości [ ] współwłaściciel [ ] najemca/ dzierżawca

[ ] użytkownik wieczysty [ ] zarządca nieruchomości wspólnej [ ] inny

D. Dane identyfikacyjne

6. Nazwisko/a i imię/ona wspólników/Nazwa pełna

7. Nazwa skrócona

8. Nr KRS/NIP

9. Klasa PKD

10. Nr telefonu

11. Adres e-mail

12. Osoby upoważnione do reprezentowania/podstawa umocowania/sposób reprezentacji *1

D1. Dane nieruchomości

13. Kraj

14.Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu

19. Numer lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

D2. Dane do korespondencji - jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D. 1

23. Kraj

24.Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Numer domu

29. Numer lokalu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32. Poczta

E. Dane dotyczące przedmiotu opłaty

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób *2 :

[ ] selektywny [ ] zmieszany

Prowadzę następujący rodzaj działalności:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

w ramach której, średnio na dzień

1) jest zatrudnionych pracowników ….........................

2) w szkole uczy się uczniów/studentów …................

3) w żłobku/przedszkolu przebywa dzieci …...............

4) lokal handlowy ma powierzchnię …........................ m2

5) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych …........................

6) w szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie itp. znajduje się łóżek................

7) znajduje się ogródków działkowych.......................

8) na cmentarzu znajduje się grobów.........................

Pojemniki na odpady

Worki na odpady

120 l

240 l

1100 l

2200 l

60 l

120 l

Odpady wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Odpady wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkałych (szkoły, przedszkola, przychodnie, apteki, sklepy, lokale gastronom., hotele, ogródki działkowe, cmentarze, itd.)

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Stawka miesięczna od pojemnika *3

Odpady wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Odpady wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkałych (j.w.)

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 33 lub 39 oraz poz. 45 lub 51)

57.

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 34 lub 40 oraz poz. 46 lub 52)

58.

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 35 lub 41 oraz poz. 47 lub 53)

59.

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 2200 l (iloczyn poz. 36 lub 42 oraz poz. 48 lub 54)

60.

zł/pojemnik

Kwota opłaty za worek o pojemności 60 l (iloczyn poz. 37 lub 43 oraz poz. 49 lub 55)

61.

zł/worek

Kwota opłaty za worek o pojemności 60 l (iloczyn poz. 38 lub 44 oraz poz. 50 lub 56)

62.

zł/worek

F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwota opłaty ( suma poz. 57, 58, 59, 60, 61, 62 )

63.

zł/miesiąc

Opłata kwartalna *4 (kwotę z poz.63 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

64.

zł/kwartał

G. Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację

65. Nazwisko i imię/Pełna nazwa

66. Data (dzień-miesiąc-rok)

67. Czytelny podpis

Pouczenie

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 64 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2005 r. Nr 299, poz.1954 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art.6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

H. Adnotacje organu

*1 Należy wskazać imię i nazwisko, adres oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowę spółki itp. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł)

*2 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

*3 W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.

*4 Opłatę z poz. 64 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:

do 31 marca br za I kwartał, do 30 czerwca br za II kwartał,

do 30 września br za III kwartał, do 31 grudnia br za IV kwartał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »