| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Buczek

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 121, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 zm. poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/171/06 Rady Gminy Buczek z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/2012
Rady Gminy Buczek
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów ulegających biodegradacji,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) przeterminowanych leków i chemikaliów;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) zużytych opon;

8) odpadów biodegradowalnych;

9) papieru i tektury;

10) szkła bezbarwnego;

11) szkła kolorowego;

12) tworzywa sztucznego typu PET;

13) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy;

14) metali.

2. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania np: papier i tektura, szkło (butelki, słoiki, flakony), tworzywa sztuczne (butelki PET, plastikowe opakowania po żywności np. kubki po jogurtach, margarynach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe), metal (opakowania stalowe i aluminiowe np. puszki, pudełka, folie itp.), opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach i usuwać z terenu nieruchomości za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

3. Meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki), zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości zamieszkałych obiętych zorganizowanym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia odbierane bedą raz w roku sprzed posesji w terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Wydzielony z odpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu). W przypadku nieruchomości zamieszkałych obiętych zorganizowanym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych sprzęt eletryczny i elektroniczny odbierany będzie raz w roku sprzed posesji w terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie podczas organizowanego przez gminę festynu recyklingowego, którego datę organizacji Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnie oznakowanych pojemnikach w punktach selektywnej zbiórki. Informację o lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w odpowiednio oznaczone pojemniki i usuwane z terenu nieruchomości za pośrednictwem podmiotu prowadzęcego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

7. Wydzielone z odpadów komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe należy usuwać z terenu nieruchomości za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości zamieszkałych obiętych zorganizowanym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów, odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane bedą bezpośrednio z posesji na wniosek właściciela nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru.

8. Odpady zielone (liście, skoszona trawa, części roślin itp.) mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być gromadzone w workach lub pojemnikach i usuwane z terenu nieruchomości za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają odpady zielone bezpośrednio do punktów selektywnej zbiórki. Informację o lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części przyległych nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

3. W przypadku trudności z usunięciem lodu lub zmarzniętego śniegu ślizgą powierzchnię należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) wykonywania tylko drobnych napraw;

3) gdy naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

5) pojemniki (KP 5, KP 7) o pojemności od 5 do 7 m3;

6) pojemniki z tworzywa sztucznego (folia LDPE) oznaczone w widoczny sposób w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 120 i 150 L;

7) kosze uliczne o pojemności od 30L do 70L;

8) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych):

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-6 osób:

a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - pojemnik o pojemności 120 L,

b) w budynkach wielolokalowych - pojemnik o pojemności 120 L na lokal;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 6 osób:

a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - pojemnik o pojemności 120 L,

b) w budynkach wielolokalowych - pojemnik o pojemności 120 L na lokal;

3) dla szkół, przedszkoli, placówek leczniczych i innych budynków użyteczności publicznej - pojemnik o pojemności 120 L na każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i pracowników;

4) dla noclegowni, schronisk dla bezdomnych, domów samotnych matek, domów pomocy społecznej - 20 L na jedno łóżko;

5) dla lokali handlowych - pojemnik o pojemności 120 L;

6) dla lokali gastronomicznych - pojemnik o pojemności 120 L na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 L na każdych dziesięciu pracowników;

8) dla innych niewymienionych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - pojemnik o pojemności 120 L.

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-6 osób:

a) pojemnik o pojemności 120 L na frakcję typu: tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) pojemnik o pojemności 120 L na frakcję typu: szkło;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 6 osób:

a) pojemnik o pojemności 240 L na frakcję typu: tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) pojemnik o pojemności 120 L na frakcję typu: szkło;

3) dla nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 3, 6 i 7 z zachowaniem określonej liczby osób i miejsc konsumpcyjnych, pojemnik o pojemności 60 L, osobno na każdą frakcję typu:

a) tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) szkło,

c) odpady biodegradowalne;

4) dla noclegowni, schronisk dla bezdomnych, domów samotnych matek, domów pomocy społecznej - 10 L na jedno łóżko, osobno na każdą frakcję typu:

a) tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) szkło,

c) odpady biodegradowalne;

5) dla lokali handlowych pojemnik o pojemności 30 L, osobno na każdą frakcję typu:

a) tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) szkło,

c) odpady biodegradowalne.

6) dla innych niewymienionych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - pojemnik o pojemności 120 L, osobno na każdą frakcję typu:

a) tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) szkło,

c) odpady biodegradowalne.

2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5, 7 i 8 dopuszcza się stosowanie innych urządzeń do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

3. Własciciele nieruchomości zamieszkałych odpady kuchenne ulegające biodegradacji umieszczają w pojemniku na odpady niesegregowane (zmieszane), a odpady zielone (trawa, liście, części roślin) dostarczają indywidualnie do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) 30 litrów - na drogach publicznych;

2) 30 litrów - place zabaw, tereny sportowo - rekreacyjne;

3) 30 litrów - na przystankach autobusowych;

4) 50 litrów - przy punktach gastronomicznych.

§ 9. 1. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 5 należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych nie powodujących uciążliwości dla mieszkańców i pracowników firmy odbierającej odpady oraz osób trzecich.

2. Urządzenia należy wystawiać przed posesją w godzinach i dniu określonym w harmonogramie wywozu. Wystawione pojemniki nie mogą stanowić zagrożenia i uciążliwości dla ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów samochodowych.

3. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje co najmniej dwa razy do roku.

4. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych , powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

5. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. Rozmieszczenie pojemników powinno być dokonywane z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5, 7 i 8 obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 3, 4 i 6 obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w miesiącu.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wywozu, który Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3-8 obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-7 i 14 co najmniej 1 raz w roku.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5, 7 i 8 obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-13 co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3, 4 i 6 obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-13 co najmniej 2 razy w miesiącu.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6 obowiązani są do pozbywania się

z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wywozu, który Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Odpady segregowane takie jak: odpady zielone (trawa, liście, części roślin), baterie i akumulatory, przeterminowane leki właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają według potrzeby bezpośrednio do punktów selektywnej zbiórki odpadów

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są bezpośrednio z posesji na wniosek właściciela nieruchomości zamieszkałej zgodnie z harmonogramem wywozu.

7. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego właściciel nieruchomości opróżnia z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

8. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych opróżniane są w sposób obejmujący zgromadzenie odpadów wewnątrz i udostępnienie do odbioru przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

§ 13. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z czestotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:

1) opróżniania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady gromadzone selektywnie;

2) redukowania objętości odpadów segregowanych poprzez zgniatanie plastikowych butelek i pojemników, opakowań wielomateriałowych, papierowych i tekturowych oraz metalowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci;

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Padlinę zwierząt domowych należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

8. Padlina zwierząt gospodarskich odbierana jest na wniosek właściciela, bezpośrednio z posesji przez firmę posiadajacą odpowiednie uprawnienia z którą gmina posiada podpisaną umowę.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Buczek.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w każdym roku w terminach od 15 kwietnia do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »