| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Buczek

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 121, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, zm. poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaj i ilość odbieranych odpadów komunalnych;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;

3) sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

4) sposób świadczenia usług w odniesieniu do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmuje odbiór 0,16 Mg rocznie odpadów komunalnych wymienionych w ust. 2 od jednej osoby zamieszkałej na terenie Gminy Buczek.

2. W ramach poniesionej opłaty odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) przeterminowane leki i chemikalia;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem azbestu);

7) zużyte opony;

8) odpady biodegradowalne;

9) papier i tektura;

10) szkło bezbarwne;

11) szkło kolorowe;

12) tworzywa sztuczne typu PET;

13) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy;

14) metal.

§ 3. Częstotliwość i sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych określa załącznik do uchwały.

§ 4. 1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujacych sie na terenie Gminy Buczek ustawia sie oznakowane pojemniki na wymienione poniżej rodzaje odapdów komunalnych:

1) przeterminowane leki;

2) baterie i akumulatory;

3) odpady zielone.

2. Właściciele nieruchomości indywidualnie dostarczaję wymienione powyżej rodzaje odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Informację o lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określi regulamin PSZOK.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Gminy Buczek z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/179/2012
Rady Gminy Buczek
z dnia 31grudnia 2012 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

RODZAJ ODPADÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU

SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZABUDOWA JEDNORODZINNA, WIELORODZINNA, ZAGRODOWA

1-5 OSÓB

6 OSÓB I WIĘCEJ

ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

BIODPADY (ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI)

RAZ NA MIESIĄC

sprzed posesji z pojemnika - 120L*

pojemnik 120L ewentualnie dotadkowy - 120L lub wymiana na większy - 240L (wymaga uzgodnień z gminą)

TWORZYWA SZTUCZNE

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

METAL

PAPIER I TEKTURA

RAZ NA MIESIĄC

sprzed posesji z pojemnika - 120L*

pojemnik 240L ewentualnie dodatkowy - 120L (wymaga uzgodnień z gminą)

SZKŁO

RAZ NA KWARTAŁ

sprzed posesji z pojemnika - 120L*

pojemnik 120L ewentualnie dodatkowy - 120L lub wymiana na większy - 240L (wymaga uzgodnień z gminą)

ODPADY ZIELONE

WEDŁUG POTRZEBY

DOSTARCZANE OSOBIŚCIE DO PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

MEBLE I ODPADY WILKOGABARYTOWE

ZUŻYTE OPONY

CHEMIKALIA

RAZ W ROKU

SPRZED POSESJI W TERMINACH PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

RAZ W ROKU

SPRZED POSESJI W TERMINACH PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LUB OSOBIŚCIE DOSTARCZONE - FESTYN RECYKLINGOWY

BATERIE I AKUMULATORY

PRZETERMINOWANE LEKI

WEDŁUG

POTRZEBY

DOSTARCZANE OSOBIŚCIE DO PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

* w uzasadnionych przypadkach możliwe dostawienie kolejnego pojemnika (wymaga uzgodnień z gminą)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »