| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/1093/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r.
poz. 567), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej deklaracją, składanej przez właścicieli:

1) nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2013 r. w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, znajdującym
się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 lub Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, znajdującym się w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175 lub w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, znajdującym się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na terenie danej nieruchomości, należy złożyć nową deklarację.

§ 3. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych, obowiązany jest dołączyć kopię tej umowy do deklaracji, o której mowa
w § 2 ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1093/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/1093/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »