| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/1096/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 79, poz. 663), zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXIII/1185/06 z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 108, poz. 855), Nr LXXVI/1465/06 z dnia 18 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 381, poz. 2951), Nr VIII/141/07 z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 141, poz. 1266), Nr XVI/259/07 z dnia 11 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 261, poz. 2415), Nr LVII/1078/09 z dnia 13 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 180, poz. 1653), Nr LXVIII/1307/09 z dnia 18 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 361, poz. 2930), Nr LXXXIII/1461/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 131, poz. 1037) oraz Nr C/1839/10 z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 342, poz. 3018).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do Uchwały Nr LIII/1096/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA ŁODZI

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi", zwany dalej Regulaminem, ustala wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi oraz pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określa zasady: zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z nieruchomości, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w szczególności w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951).

§ 2. Regulamin uwzględnia wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Łodzi jest zgodne z założeniami Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (PGOWŁ), przyjętego przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwcu 2012 r., w szczególności dotyczącymi:

1) zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych;

2) wdrażania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych;

2) odpadach "mokrych bio" - rozumie się przez to odpady komunalne ulegające biodegradacji takie jak: pozostałości z produktów spożywczych oraz części roślin, które umieszczane są w pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonej na terenie nieruchomości oznaczonych napisem "mokre bio";

3) odpadach mających wartość surowcową "surowce" - rozumie się przez to odpady komunalne nadające się do powtórnego wykorzystania takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, które umieszczane są w pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonej na terenie nieruchomości oznaczonych napisem "surowce";

4) pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to pojemniki, a także worki z tworzyw sztucznych lub z materiałów biodegradowalnych oraz kontenery, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) PSZOK - rozumie się przez to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

6) terenach publicznych - rozumie się przez to tereny ogólnodostępne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, na przykład: ulice, parki.

§ 4. Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości;

2) przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe, działających na terenie miasta Łodzi;

3) wykonawców robót budowlanych;

4) przedsiębiorców użytkujących tereny będące własnością Miasta Łodzi oraz tereny użytku publicznego;

5) wszystkich korzystających z terenów będących własnością Miasta Łodzi oraz z terenów użytku publicznego.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

§ 5. 1. Właścicielom nieruchomości zaleca się:

1) minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;

2) uwzględnienie, przy ustalaniu zasad utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, wymagań wynikających z Regulaminu i podanie ich do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego i estetycznego nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń stanowiących ich własność;

2) usuwania z elewacji budynków, ogrodzeń a także innych urządzeń: skrzynek energetycznych, gazowych, słupów trakcyjnych i oświetleniowych, budek telefonicznych itp.:

a) plakatów, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków, w ciągu 24 godzin,

b) zanieczyszczeń powodowanych przez ptaki;

3) usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków, niezwłocznie po ich pojawieniu się;

4) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych części nieruchomości, które służą do użytku publicznego;

5) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości - obowiązek ten nie dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475 oraz z 2012 r. poz. 837). Obowiązek uprzątnięcia ze śniegu i lodu należy realizować poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

6) zmywania chodnika, o którym mowa w pkt 5, w okresie od kwietnia do października, z wyłączeniem okresów występowania opadów atmosferycznych i mrozów, codziennie, we wczesnych godzinach porannych, nie później niż do godziny 7.00 rano, tak aby nie powodowało to utrudnień w ruchu pieszych. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości położonych w obszarze ograniczonym następującymi ulicami: Gdańską (od Ogrodowej do al. Mickiewicza), al. Mickiewicza do al. Kościuszki, al. Kościuszki do Radwańskiej, Radwańską do Piotrkowskiej, Piotrkowską do placu Niepodległości, włącznie z placem Niepodległości, placem Reymonta, Tymienieckiego (od Piotrkowskiej do Sienkiewicza), Sienkiewicza do Orlej, Orlą do Kilińskiego, Kilińskiego (od Orlej do Narutowicza) wraz terenem Parku Moniuszki, Narutowicza do placu Dąbrowskiego, Jaracza do Kilińskiego, Kilińskiego do Wolborskiej, Wolborską wraz z terenem Starego Rynku, Bojowników Getta Warszawskiego do Drewnowskiej, Drewnowską do Karskiego, Karskiego do Ogrodowej, Ogrodową do Gdańskiej, a także po obu stronach ulic i placów stanowiących granicę tego obszaru.

3. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, gdy:

1) na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych - w tym przypadku wymienione obowiązki należą do zarządcy drogi. Dopuszcza się, aby zarządca drogi w drodze umowy powierzył ten obowiązek przedsiębiorcy zarządzającemu miejscami postoju lub parkowania;

2) na chodniku usytuowany jest przystanek komunikacyjny - w tym przypadku wymienione obowiązki należą do podmiotu, któremu zlecono zagospodarowanie i utrzymywanie miejsc przystankowych.

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych:

1) położonych na terenie osiedli mieszkaniowych typu blokowego oraz innych terenach miejskich o zwartej zabudowie, na przykład kamienice, zabudowa szeregowa;

2) takich jak obiekty użyteczności publicznej na przykład: hotele, szkoły, przedszkola, domy akademickie, domy opieki społecznej, itp;

3) takich jak zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji prewencyjnej co najmniej dwa razy w roku - w terminach: od 20 marca do 20 kwietnia oraz od 15 października do 15 listopada, a także na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5. Właściciele nieruchomości, na których położone są obiekty takie jak:

1) zakłady produkujące, przetwarzające, magazynujące lub inne wprowadzające do obrotu środki spożywcze;

2) fermy hodowlane, hotele i schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne;

3) składowiska odpadów komunalnych oraz inne obiekty o podobnym charakterze mają obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku deratyzacji prewencyjnej w terminach uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

6. Właściciele nieruchomości informują o terminie planowanej deratyzacji a także zapewniają odpowiednie oznakowanie miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczenie przed dostępem do nich dzieci, ptactwa i zwierząt.

7. Zarządcy dróg zobowiązani są do rozmieszczenia odpowiedniej ilości koszy ulicznych na drobne odpady komunalne, wykonanych z materiałów trwałych, kosze należy ustawić w odstępach nie większych niż 100 m. Obowiązek ten dotyczy zarządców dróg położonych na obszarze opisanym
w ust. 2 pkt 6.

8. Zarządca drogi zobowiązany jest do wywozu złogów uprzątniętego błota, śniegu i lodu na odcinku ul. Piotrkowskiej od pl. Wolności, włącznie z pl. Wolności do al. Mickiewicza.

§ 6. Zabrania się zanieczyszczania nieruchomości poprzez wykładanie karmy dla zwierząt i ptaków w miejscach innych niż wskazane przez właściciela nieruchomości.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady o objętości nie mniejszej niż 30 l oraz ich systematycznego opróżniania nie dopuszczając do ich przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podmiotu, któremu zlecono zagospodarowanie i utrzymywanie miejsc przystankowych.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, mają obowiązek:

1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek;

2) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1, tabliczki informującej o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu;

3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj) lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających;

4) odnawianie urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat.

4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym.

5. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 8. 1. Naprawy (z wyjątkiem doraźnych) oraz regulacje pojazdów mechanicznych mogą się odbywać wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości w miejscu przez niego wyznaczonym, pod warunkiem, że powstające odpady będą zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Naprawy blacharsko - lakiernicze mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości w miejscu przez niego wyznaczonym, pod warunkiem, że:

a) posiada ono odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich napraw,

b) dokonywane naprawy nie spowodują uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich, nie będą zagrażały bezpieczeństwu osób, mienia, środowiska i nie będą naruszały praw chronionych osób trzecich, a powstające odpady będą zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Mycie pojazdów mechanicznych może się odbywać w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej za zgodą zarządcy kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami Regulaminu.

4. Zakazuje się wprowadzania powstających w wyniku mycia pojazdów mechanicznych ścieków bezpośrednio do wód, ziemi, kanalizacji deszczowej.

5. Zabrania się demontażu pojazdów w miejscach do tego celu niewyznaczonych.

§ 9. 1. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i tym podobnych poprzez umieszczanie na nich plakatów, samoprzylepnych naklejek, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków. Zasady umieszczania reklam i naklejania plakatów określają odrębne przepisy.

2. Wykaz miejsc wyznaczonych do plakatowania przez Miasto zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.czystemiasto.uml.lodz.pl .

3. Prowadzenie akcji promocyjnej polegającej na rozdawaniu materiałów reklamowych lub wydawnictw wymaga zgody właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub terenu.

Rozdział 3.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie jej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich zakup, dzierżawę lub w inny sposób.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej z zachowaniem postanowień § 19 Regulaminu. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem właściciela jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, odpowiadające wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1256) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Przyjmuje się, iż budowa sieci kanalizacyjnej jest uzasadniona, gdy liczba mieszkańców przypadająca na 1 km sieci jest wyższa
niż 120.

§ 11. 1. Odpady komunalne powinny być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych mogą mieć objętość od 60 l do 34 000 l.

§ 12. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy odbierającej odpady, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawiane w granicach nieruchomości, w sposób niewpływający negatywnie na estetykę otoczenia, w miejscu wydzielonym, na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. Ustawienie pojemników w pasie drogowym wymaga uzyskania przez właściciela nieruchomości zgody zarządcy drogi.

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać w czystości miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w pobliżu miejsc ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

6. Właściciele nieruchomości ponoszą koszty przygotowania i utrzymania miejsc ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

7. Właściciele nieruchomości nieposiadający miejsca na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są do zapewnienia takiego miejsca na innej nieruchomości w drodze użyczenia, dzierżawy, wykupu lub innej stosownej czynności prawnej.

§ 13. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska oraz w miejscach organizowania doraźnego handlu wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych, w tym pojemników do selektywnego zbierania odpadów, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania pojemników po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy, targowiska lub handlującego.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady dostęp do pojemników do zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek co najmniej raz na kwartał zapewnienia dezynfekowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; w okresie od maja do września obowiązek ten powinien być realizowany co najmniej raz na miesiąc.

4. Właściciele nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych, mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania popiołu i żużlu.

5. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 15. 1. Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, odpadów medycznych oraz weterynaryjnych w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych.

2. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów zarówno w pojemnikach jak i na terenie otwartym.

3. Obowiązki określone w ust. 1 oraz 2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

Rozdział 4.

Zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
z nieruchomości.

§ 16. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej odpady niebędące odpadami komunalnymi, to muszą być one zbierane oddzielnie. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, muszą być umieszczane w oddzielnych pojemnikach, hermetycznie zamkniętych oraz oznakowanych w sposób jednoznacznie określający ich zawartość, niedostępnych dla osób niepowołanych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 17. Odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości dopuszczalne jest wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 20.00, z wyjątkiem:

1) nieruchomości położonych w obszarze ograniczonym następującymi ulicami: Gdańską (od Ogrodowej do al. Mickiewicza), al. Mickiewicza do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego do Kilińskiego, Kilińskiego (od al. Piłsudskiego do Północnej), Północną do Ogrodowej, Ogrodową do Gdańskiej, z wyłączeniem nieruchomości położonych przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do al. Piłsudskiego, dla których odbiór dopuszczalny jest wyłącznie w godzinach od 6.00 do 7.15 oraz od 8.15 do 20.00;

2) nieruchomości położonych przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do al. Piłsudskiego, dla których odbiór dopuszczalny jest wyłącznie w godzinach od 6.00 do 9.00.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku pozbywania się powstałych na terenach nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do zawierania umów z firmami opróżniającymi zbiorniki bezodpływowe i transportującymi nieczystości ciekłe, uwzględniającymi średnie ilości nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustalonych na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z odrębnych przepisów.

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do udzielania firmom opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy, o której mowa w ust. 1, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli umowy zawartej z firmą opróżniającą zbiorniki bezodpływowe i transportującą nieczystości ciekłe oraz dowodów płacenia za usługę. Dokumenty potwierdzające korzystanie z usług firmy właściciele nieruchomości muszą posiadać za okres co najmniej ostatnich 24 miesięcy.

4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług firmy opróżniającej zbiorniki bezodpływowe i transportującej nieczystości ciekłe przez okazanie umowy, o czym mowa w ust. 3, obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych przejmie odpłatnie Miasto, które zorganizuje ich opróżnianie ustalając stawkę opłat.

5. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością
i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

6. Zabrania się użytkownikom nieruchomości wylewania nieczystości ciekłych zarówno na teren własnej nieruchomości, jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych i kanalizacji deszczowej oraz wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7. Obowiązki określone w ust. 1 - 4 dotyczą również postępowania z nieczystościami ciekłymi gromadzonymi przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. Obowiązki te nie dotyczą właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków z zachowaniem postanowień § 20 Regulaminu.

§ 19. Właściciele nieruchomości, na których mieszkają lub przebywają ludzie, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie później niż dwa lata od dnia przekazania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości, którzy do oczyszczania pochodzących z terenów nieruchomości nieczystości ciekłych zastosowali przydomową oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do udokumentowania:

1) spełnienia wymogów dotyczących prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków określonych w przepisach odrębnych przez okazanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków dla oczyszczalni wykonanych do końca 2001 r., lub zgłoszenia jej Prezydentowi Miasta Łodzi dla oczyszczalni wykonanych po 1 stycznia 2002 r.;

2) częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych powstających w wyniku procesu oczyszczania ścieków zgodnie z § 18 ust. 5 Regulaminu.

2. W przypadku określonym w ust. 1 nie ma zastosowania § 19 Regulaminu.

Rozdział 5.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

§ 21. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 22. 1. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy odpady komunalne zbierane są w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady mające wartość surowcową "surowce" - worki lub pojemniki od 60 l do 120 l, dopuszcza się zbieranie w osobnym worku odpadów ze szkła,

b) odpady ulegające biodegradacji "mokre bio" - worki 60 l,

c) odpady pozostałe po segregacji lub zmieszane - pojemniki od 60 l do 240 l,

d) odpady zielone - worki 120 l;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady mające wartość surowcową "surowce" - worki 120 l lub pojemniki 1100 l,

b) odpady ulegające biodegradacji "mokre bio" - pojemniki od 120 l do 550 l,

c) odpady pozostałe po segregacji lub zmieszane - pojemniki 1100 l.

2. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady te zbierane są w następujący sposób:

1) odpady mające wartość surowcową "surowce" - worki 60 l lub pojemniki od 120 l do 34000 l;

2) odpady pozostałe po segregacji lub zmieszane - pojemniki od 120 l do 34000 l.

3. Zaleca się odkręcanie nakrętek, zgniatanie i oczyszczenie silnie zabrudzonych opakowań przeznaczonych do selektywnego zbierania.

§ 23. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być zbierane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości. Odpady te odbierane są przez firmę odbierającą odpady komunalne z nieruchomości lub dostarczane przez właściciela nieruchomości do PSZOK.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zbierane w workach przystosowanych do zbierania tego typu odpadów ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości. Odpady te po zapełnieniu worków dostarczane są przez właściciela nieruchomości do PSZOK.

§ 24. Powstające na terenach nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zielone mogą być kompostowane w kompostownikach przydomowych. W przypadku niekompostowania tych odpadów, muszą być one zbierane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości. Odpady te po zapełnieniu worków odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub dostarczane są przez właściciela nieruchomości do PSZOK.

§ 25. W zabudowie wielorodzinnej wysokiej, w której zamknięto zsypy z przyczyn technicznych, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz do selektywnego zbierania odpadów ustawione są w miejscu na terenie nieruchomości wyznaczonym przez właściciela nieruchomości.

§ 26. Selektywnie zbierane: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w PSZOK oraz innych punktach zbiórki podanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.czystemiasto.uml.lodz.pl .

Rozdział 6.

Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenach nieruchomości.

§ 27. 1. Ustala się następujące średnie ilości (normatywy) odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu tygodnia:

1) 45 l - jako ilość podstawową;

2) 4,5 l - na każdą z osób, w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu
lub korzystaniem z przedszkoli lub żłobków;

3) 7,5 l - na każdą z osób, zatrudnionej (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego,
w tym na przykład umowy cywilnoprawnej) poza handlem i usługami;

4) 15 l - na każdą z osób, zatrudnionej (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego,
w tym na przykład umowy cywilnoprawnej) w handlu i usługach;

5) 30 l - na jedno łóżko (lub miejsce) w szpitalach, sanatoriach, internatach, koszarach, zakładach karnych itp. obiektach użyteczności publicznej;

6) 3 l na każdą działkę na terenie ogródków działkowych w okresie od 1 marca do
31 października każdego roku oraz 0,75 l poza tym okresem. Dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować ilość i pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb, uwzględniając średnie ilości odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1.

§ 28. 1. Każda nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winna być wyposażona w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych o pojemności minimum 60 l.

2. W zabudowie wielorodzinnej dla dużych budynków należy ustawić pojemniki
o łącznej objętości co najmniej 1100 l na każde 24 mieszkańców. Dla pozostałej liczby mieszkańców należy ustawić kolejne pojemniki, odpowiadające ilości wytwarzanych odpadów, wyliczone na podstawie § 27 Regulaminu.

3. Dozwolone jest wspólne korzystanie kilku sąsiadujących właścicieli nieruchomości
z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem. Najmniejsza objętość pojemników,
w tym przypadku winna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców przez średnią ilość wytwarzanych odpadów, określoną w § 27 Regulaminu.

4. Obowiązki i odpowiedzialność za wspólne korzystanie z pojemników ponoszone są solidarnie.

5. Punkty prowadzące małą działalność gastronomiczną, takie jak bary, budki lub handlową w branży spożywczej zobowiązane są do wystawienia dostępnego dla klientów pojemnika do zbierania odpadów o pojemności co najmniej 120 l, utrzymywania czystości wokół niego oraz zapewnienia systematycznego jego opróżniania nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, a także do uprzątnięcia miejsca prowadzenia działalności oraz najbliższego otoczenia z odpadów.

Rozdział 7.

Zasady utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.

§ 29. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi należy:

1) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający jego opuszczenie;

2) w miejscach publicznych - prowadzenie psów na uwięzi oraz posiadanie torebki lub urządzenia do zbierania odchodów;

3) prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;

4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, lecz w założonym kagańcu; wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych w pkt 3. Na wezwanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz gromadzenie zebranych zanieczyszczeń w specjalnie oznakowanych koszach lub w koszach ulicznych, pod warunkiem, że są one wyłożone workiem z tworzyw sztucznych;

6) przekazywanie zwłok zwierząt domowych za pośrednictwem specjalistycznej firmy do punktów zbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.

3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 1 - 5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

§ 30. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym gołębi (z wyjątkiem gołębi pocztowych zarejestrowanych przez hodowców w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz gołębi rasowych zarejestrowanych w Łódzkim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego), na obszarach stref: centralnej, śródmiejskiej oraz zespołów miejskich wyznaczonych w uchwale Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi".

§ 31. Na innych terenach dopuszcza się możliwość chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, świnie, owce, kozy, króliki, drób i pszczoły, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno - weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i zwierząt określonych w przepisach prawa, a w szczególności:

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki zwierząt, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia;

2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza;

3) utrzymywania zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości takich jak: hałas i odory oraz doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, owadów, itp.;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

5) przestrzegania przepisów weterynaryjnych;

6) humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 32. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek:

1) usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń;

2) przekazywania zwłok zwierząt za pośrednictwem specjalistycznej firmy do punktów zbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierząt.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe.

§ 33. Straż Miejska, inni upoważnieni przez Prezydenta Miasta Łodzi pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

§ 34. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951).

§ 35. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Miasta można zgłaszać na całodobowy telefon "Zielonej Linii" 042 638-5000 oraz na adres poczty elektronicznej:zielonalinia@uml.lodz.pl, a także poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Łodzi: www.czystemiasto.uml.lodz.pl.

§ 36. Miasto będzie inicjowało działania, jak również będzie popierało inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »