| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/243/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gminy Konstantynów Łódzki, określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

1) nr 1 dla nieruchomości zamieszkałych;

2) nr 2 dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;

3) nr 3 dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim.

3. W przypadku, gdy występuje więcej niż jeden właściciel, należy wypełnić druk, którego wzór został określony w załączniku nr 4.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć
w terminie:

1) do dnia 15 marca 2013 roku - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.);

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

§ 3. 1. W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 1 ust. 1, różnią się od danych zawartych w dostępnych wykazach, należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktualny stan faktyczny.

2. Dokumentami, które potwierdzają prawdziwość danych zawartych w deklaracji, mogą być w szczególności:

1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/ uczelni;

2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami gminy Konstantynów Łódzki oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie urzędu tej gminy;

4) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika;

5) w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację, itp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/243/13
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/243/13
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/243/13
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/243/13
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »