| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/203/12 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 391 i 951), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lutomiersk oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwała określa:

a) rodzaj i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

b) sposób świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wywozowe,

c) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje odpadów :

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane leki,

g) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlano - rozbiórkowe,

l) zużyte opony,

m) odpady komunalne zmieszane.

2. Ilość odpadów wymienionych w § 2 ust 1 odbieranych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od 1 mieszkańca nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za którą została wniesiona opłata wynosi 0,07 m3na mieszkańca.

§ 3. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorstwo wywozowe na zlecenie Gminy Lutomiersk realizuje:

1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów - zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk;

2) odbiór zbieranych selektywnie bezpośrednio przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zgromadzonych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów - zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk niżej wymienionych rodzajów odpadów komunalnych:

a) szkło,

b) odpady opakowaniowe lekkie (w tym PET) - wykonane z plastiku, papieru, metalu, aluminium, oraz opakowania wielomateriałowe;

3) odbiór z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) szkło,

b) odpady opakowaniowe lekkie (w tym PET) wykonane z plastiku, papieru, metalu, aluminium, oraz opakowania wielomateriałowe;

4) odbiór z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane leki,

g) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 2 m3 od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata w ciągu roku,

k) zużyte opony;

5) odbiór odpadów z koszy przystankowych ustawionych na terenie Gminy Lutomiersk;

6) zbiórkę odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych organizowana jeden raz w ciągu roku.

2. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać we własnym zakresie odpady zebrane w sposób selektywny, które są wymienione w § 3. ust.1. pkt 4).

§ 4. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (pozostałości z sortowania) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbieranie odpadów komunalnych zebranych w sposób nieselektywny (zgodnie ze złożoną deklaracją) prowadzi się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odbieranie odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości oraz z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywać się będzie z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »