| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391, poz. 951), Rada Miejska w Złoczewie uchwala,co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie


Andrzej Aleksandrowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/180/13
Rady Miejskiej w Złoczewie
z dnia 30 stycznia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier;

3) metal;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) szkło;

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady zielone.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 3,5 m3rocznie na jedną nieruchomość,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) zużyte opony.

§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w następujący sposób:

1) zmieszane odpady komunalne- nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) szkło- nie rzadziej niż raz na kwartał;

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone- nie rzadziej niż raz w miesiącu;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony- nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady komunalne wskazane w § 1 ust. 1 pkt 8-10 zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru.

§ 4. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie w przypadku ilości przewyższającej 3,5 m3zbiera się w pojemnikach gromadzenia do tego rodzaju odpadów, dostarczonych na wniosek właściciela nieruchomości, udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego. W przypadku mniejszej ilości odpady te powinny zostać przekazane własnym transportem przez wytwórcę odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Podmiot odbierający ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać odpady budowlane w ilości nie przewyższającej 3,5 m3w roku, odpady w ilości przewyższającej 3,5 m3w roku podmiot odbierający ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z podmiotem odbierającym.

§ 5. 1. 1Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej ustala się minimalny zestaw pojemników na odpady:

a) pojemnik 120 l na zmieszane odpady komunalne;

b) pojemnik 240 l na odpady- papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

c) pojemnik 120 l na szkło;

d) pojemnik 140 l na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

2. Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej ustala się minimalny zestaw pojemników na odpady:

a) pojemnik od 240 l na zmieszane odpady komunalne;

b) pojemnik od 240 l na odpady- papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

c) pojemnik od 240 l na szkło ;

d) pojemnik od 240 l na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

3. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się minimalny zestaw pojemników na odpady:

a) pojemnik od 120 l na zmieszane odpady komunalne;

b) pojemnik od 120 l na odpady- papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

c) pojemnik od 120 l na szkło;

d) pojemnik od 140 l na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

4. Odpady zbierane selektywnie w gniazdach zbiórki selektywnej:

a) tworzywa sztuczne typu "Druciak" - pojemnik 2500 l;

b) szkło kolorowe - pojemnik w kolorze zielonym 1500 l;

c) szkło białe - pojemnik w kolorze białym 1500 l.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »