| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/127/2013 Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) Rada Gminy w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość ich odbierania oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Justyna Lipska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/127/2013
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 stycznia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI .

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier, tektury,

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło w tym szkoło bezbarwne oraz szkło kolorowe;

6) metale małogabarytowe

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) zużyte opony;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

10) zużyte baterie.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte akumulatory;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe w objętości do 2 m 3 rocznie na jedną nieruchomość.

4) metale wielkogabarytowe.

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( poza harmonogramem odbioru z posesji);

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe ( poza harmonogramem odbioru z posesji).

7) odpady zielone;

8) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

9) zużyte opony ( poza harmonogramem odbioru z posesji);

10) tekstylia;

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości odebrana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem odpadów wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 3.

§ 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przewyższającej 2 m3 rocznie na jedną nieruchomość podmiot odbierający ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z właścicielem nieruchomości.

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w następujący sposób:

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) papier, tektura, , tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe - nie rzadziej niż raz na kwartał;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - nie rzadziej niż raz w roku.

§ 5. Adres punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów zostanie określony w odrębnym regulaminie i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec i tablicach ogłoszeń sołectw.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »