| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/129/2013 Rady Gminy Grabica

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j . Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951), Rada Gminy Grabica uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/105/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabica wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego"

2) załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kuliński


Załącznik do Uchwały Nr XVII/129/2013
Rady Gminy Grabica
z dnia 31 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY GRABICA

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabica, zwany dalej "Regulaminem", określa obowiązki wszystkich podmiotów przebywających na terenie gminy związane z utrzymaniem czystości i porządku.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 wprowadzony uchwałą nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012;

2) odpadach suchych - należy przez to rozumieć frakcje odpadów komunalnych obejmujące szkło, papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, które są zbierane przez właścicieli nieruchomości łącznie w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) odpadach mokrych - należy przez to rozumieć odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, które są zbierane przez właścicieli nieruchomości łącznie w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) punktach mobilnych - należy przez to rozumieć pojazdy podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych, odbierające wyselekcjonowane odpady komunalne w wyznaczonym miejscu danej miejscowości lub spod nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców dwa razy w roku zgodnie z przyjętym harmonogramem;

5) centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt stacjonarny stanowiący wydzieloną część nieruchomości na którą właściciel nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców może samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie odpady komunalne, z wyłączeniem frakcji odpadów komunalnych objętych selektywnością "u źródła" i zbieranych wyłącznie przez punkty mobilne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdziale 3 urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych na zasadach określonych w § 4;

3) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów;

4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi wyłącznie pod warunkiem stosowania czystej wody, bez użycia środków chemicznych oraz w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości do tego celu;

5) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi w obrębie nieruchomości wyłącznie w sposób niepowodujący zanieczyszczenia wód, gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2-14,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych

8) szkła,

9) papieru i tektury,

10) opakowań wielomateriałowych,

11) tworzyw sztucznych,

12) metali,

13) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

14) odpadów zielonych,

2. Odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt. 8-12 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt. 13-14 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady mokre (bioodpady).

4. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, 4, 5, 6 i uwzględnieniem § 4 ust. 2, 3 podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1.

5. Postępowanie ze zwłokami zwierząt regulują przepisy odrębne.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

4) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3do 10 m3;

5) pojemniki z tworzywa sztucznego w tym worki o pojemności 120 l, 240 l (indywidualne pojemniki i worki) lub o pojemności od 1 m3do 3 m3(pojemniki zbiorcze) muszą być oznaczone odpowiednio w stosunku do odpadów suchych i odpadów mokrych (bioodpadów) tj. z przeznaczeniem na:

a) szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal,

b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady, a także ich otoczenie w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

3. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l w odległościach zapewniających utrzymanie czystości i porządku.

§ 6. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi jeśli w budynkach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 l;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 l (lub 2 x 120 l);

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l i 120 l (lub 3 x 120 l);

4) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 16 osób - w rozmiarze 2 x 240 l (lub 4 x 120 l).

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi jeśli w budynkach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników, w tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości poszczególnych rodzajów odpadów o których mowa
w § 4 ust. 2 i 3 to jest:

a) odpadów suchych w skład których wchodzi szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

b) odpadów mokrych w skład których wchodzą odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,

jeżeli z takich pojemników korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 l;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 l (lub 2 x120 l);

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l i 120 l (lub 3 x 120 l);

4) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 16 osób - w rozmiarze 2 x 240 l (lub 4 x 120 l).

§ 7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady winni wyposażyć nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych dostosowane do swych indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem następujących normatywów dostosowanych do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla szkół, przedszkoli, administracji, przychodni itp. - nie mniej niż 3 l na osobę zatrudnioną bądź przebywającą;

2) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2pow. całkowitej lokalu;

3) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego;

4) dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 12 l na każdego zatrudnionego;

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko;

7) dla nieruchomości służących celom rekreacyjnym w okresach przebywania ludzi - przyjmuje się minimalną pojemność pojemników taką jak dla zabudowy jednorodzinnej.

§ 8. Przepisy § 6 - 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta większa liczba osób niż zostało określone w tych przepisach.

Rozdział 4.
Sposoby i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Z zastrzeżeniem ust. 6 odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 8-14 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać oraz gromadzić w pojemnikach. Odpady, o których mowa w zdaniu poprzednim podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców obowiązani są do zbierania odpadów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2-4i przekazywania ich do mobilnych punktów zbierania odpadów, bądź do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zasady działania punktów selektywnej zbiórki odpadów określa odrębna uchwała.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców obowiązani są do zbierania odpadów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 -7i przekazywania ich wyłącznie do mobilnych punktów zbierania odpadów.

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców zobowiązani są odpady o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2-7 zbierać i przekazywać przedsiębiorcy na podstawie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

6. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości, do których posiadają tytuł prawny kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 10. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się następujących rodzajów odpadów komunalnych z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc;

2) odpady mokre - 1 raz na miesiąc;

3) odpady suche - 1 raz na miesiąc;

4) pozostałe rodzaje odpadów - według indywidualnych potrzeb.

§ 11. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub miejscach. Szczegółowe zasady postępowania
z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 12. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego z którym zawarł umowę. Zlecenie winno być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Ilość pozbywanych się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna odpowiadać ilości wody zużytej na nieruchomości na cele bytowe.

4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w taki sposób aby ograniczyć ilość odpadów kierowanych na wysypiska ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

§ 14. Ograniczenie ilości bioodpadów kierowanych na wysypiska winno być osiągnięte poprzez ich zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności. Zapewniają ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt

§ 16. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

§ 17. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak chodniki, skwery, ulice, place zabaw dla dzieci z szczególnym uwzględnieniem piaskownic.

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Grabica.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 19. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 20. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe i tereny rekreacyjne.

§ 21. Odstępstwa od zakazów wymienionych w § 19 i § 20dopuszczalne są tylko w wypadku gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeb.

§ 23. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości.

§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »