| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/146/13 Rady Gminy Zduny

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013r. poz. 21 i poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, Rada Gminy Zduny uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/127/12 Rady Gminy Zduny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Bończak


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/146/13
Rady Gminy Zduny
z dnia 28 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 1. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących odpadów komunalnych:

1) szkło;

2) tworzywa sztuczne;

3) papier;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) metal;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) przeterminowane leki i chemikalia;

11) zużyte baterie i zużyte akumulatory;

12) zużyte opony.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości uprzątają błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i wydzielonych części drogi publicznej służących dla ruchu pieszego położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i nieutrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie własnej nieruchomości przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych, lub przy użyciu substancji myjących ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1. Na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników, spełniających obowiązujące normy i przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych:

1) worki na odpady o pojemności od 60 litrów;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 litrów;

3) kosze uliczne na odpady o pojemności od 30 litrów.

2. Na terenie nieruchomości, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych, ustala się minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne, na poziomie 60 litrów na mieszkańca miesięcznie.

3. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dla budynków w zabudowie zagrodowej - 30 litrów na każdego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajduję się więcej niż dwa mieszkania - 30 litrów na każdego mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 3 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika;

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 120 litrów na każdych 10 pracowników;

5) dla lokali handlowych - 15 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;

6) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

8) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych - w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;

9) dla internatów, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 20 litrów na jedno łóżko;

10) dla działek rekreacyjnych - 30 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, poza tym okresem 5 litrów na każdą działkę.

4. W przypadkach, jeśli na nieruchomości prowadzona jest działalność handlowa lub gastronomiczna należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.

5. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić odrębnie w pojemnikach i workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dla budynków w zabudowie zagrodowej - 30 litrów na każdego mieszkańca;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 litrów na każdego mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 1 litr na każde dziecko, ucznia i pracownika;

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 1 litr na każdych 10 pracowników;

5) dla lokali handlowych - 4 litry na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;

6) dla lokali gastronomicznych - 1 litr na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

8) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych - w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;

9) dla internatów, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 3 litry na jedno łóżko;

10) dla dziełek rekreacyjnych - 8 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, poza tym okresem 3 litry na każdą działkę.

§ 5. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć w pojemniki o pojemności minimalnej 30 litrów - przy drogach publicznych, skwerach, placach zabaw, terenach sportowo - rekreacyjnych oraz na przystankach komunikacji publicznej.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów przy drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. Rozmieszczenie pojemników powinno być dokonywane z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.

§ 6. Pojemniki na odpady komunalne powinny być rozmieszczone na nieruchomości w sposób umożliwiający bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów a w przypadku braku takiej możliwości pojemnik z odpadami właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów, wystawiają przed posesję, nie powodując utrudnień w ruchu drogowym.

§ 7. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zapewniając czyszczenie, mycie i drobne naprawy oraz w miarę potrzeby ich dezynfekcję.

§ 8. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się według następującej kolorystyki;

1) zielony - z przeznaczeniem na szkło;

2) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz metal i papier;

3) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

§ 9. Wielkość pojemników dostosowuje się do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania

§ 10. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny traktowane są jako odpady zmieszane.

Rozdział 3.
Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości gromadzą odpady komunalne zmieszane w pojemnikach do tego przeznaczonych, które przedsiębiorca odbiera z nieruchomości wg. harmonogramu odbioru.

2. Odpady komunalne zmieszane nie mogą zawierać śniegu, lodu, gorącego żużla, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych oraz padłych zwierząt.

3. Pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu;

2) z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu;

3) z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu;

4) z działek rekreacyjnych - 1 raz w miesiącu w okresie od 1 marca do 31 października i 1 raz w pozostałym okresie;

5) z innych nieruchomości - 1 raz w miesiącu;

6) z koszy ulicznych - 1 raz w tygodniu.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości gromadzą odpady komunalne zbierane selektywnie, wymienione w §1 pkt 1-6, w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, które przedsiębiorca odbiera z nieruchomości według harmonogramu odbioru.

2. Dodatkowo właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy Zduny i wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny.

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, o których mowa w ust. 1 powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w okresie 6 tygodni;

2) z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz w okresie 6 tygodni;

3) z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w okresie 6 tygodni;

4) z dziełek rekreacyjnych - 1 raz na 6 tygodni, w okresie od 1 marca do 31 października;

5) z innych nieruchomości - 1 raz w okresie 6 tygodni.

§ 13. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodne z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 14. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane będą przez przedsiębiorcę z nieruchomości 1 raz w roku.

2. Dodatkowo odpady, o których mowa w ust. 1 mogą być dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. Odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w szczelny pojemnik na nieczystości ciekłe lub posiadać przyłącze do sieci kanalizacyjnej albo przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości poprzez zlecenie usługi uprawnionemu przedsiębiorcy z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami

§ 17. 1. Powstające odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, właściciele nieruchomości mogą kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, w przydomowych kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

3. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:

1) opróżniania opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe;

2) redukowania objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku na odpady.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować zagrożenie i uciążliwość w szczególności w zakresie agresywnych zachowań tych zwierząt, hałasu, odoru i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (np. ulice, chodniki, parki, zieleńce, piaskownice, obiekty użyteczności publicznej).

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązani są do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone w kagańcu.

4. Zwalnianie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla otoczenia.

5. Obowiązek określony w ust. 3 i 4 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązani są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

§ 21. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach

§ 22. 1. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem spełniania wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami prawa.

2. Teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta.

3. Zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczanie ich uciążliwości.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

§ 23. 1. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Zduny:

a) obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi;

b) obszary zabudowy zagrodowej;

c) obszary zabudowane budynkami usługowymi i produkcyjnymi;

d) obszary zabudowane budynkami użyteczności publicznej.

2. Deratyzacja na terenach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzana jest przez właścicieli nieruchomości przynajmniej 1 raz w roku w terminie od 15 października do 15 listopada.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Bończak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »