| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/1222/13 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 80 ust. 2-4 i art. 90 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87), art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1459, poz. 1530 i poz. 1548), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Miasta Łodzi, zwanego dalej Miastem, przysługują następującym podmiotom, zwanym dalej "podmiotami dotowanymi":

1) publicznym przedszkolom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 100% przewidzianych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

2) innym publicznym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 i z 2011 r. Nr 143, poz. 839), w wysokości 50% przewidzianych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

3) publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz ośrodkom, o których mowa w art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 39, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87), zwanej dalej ustawą, a także publicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 100% kwoty przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

4) niepublicznym przedszkolom, w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

5) niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz ośrodkom, o których mowa
w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

6) oddziałom przedszkolnym zorganizowanym w niepublicznych szkołach podstawowych, w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

7) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt 2, w wysokości 40% przewidzianych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

8) publicznym szkołom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 100% przewidzianych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto, jednak nie niższej niż 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

9) publicznym placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 100% przewidzianych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Miasto, jednak nie niższej niż 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

10) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionych w pkt 11, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia;

11) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, z tym, że szkołom, w których realizowany jest program matury międzynarodowej (International Baccalaureate - IB) na ucznia uczestniczącego w programie IB przysługuje dotacja w wysokości 170% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

12) niepublicznym placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, w tym niepublicznym ośrodkom umożliwiającym realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa
w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

2. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa
w ust. 1 pkt 10, przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

3. W przypadku braku na terenie Miasta szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 10, są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ustala właściwą w tym zakresie gminę lub powiat w oparciu o dane udostępnione w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej, wg stanu na 30 września danego roku.

§ 2. Środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymane przez Miasto zgodnie z wnioskiem pozytywnie zaopiniowanym przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przeznacza się na podwyższenie wysokości dotacji, o których mowa w § 1, dla szkoły lub placówki, której dotyczy wniosek.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji podmiotom dotowanym, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 4-7 i 10-12, jest złożenie przez osobę prowadzącą podmiot dotowany wniosku obejmującego informację o planowanej liczbie uczniów lub wychowanków. Osoba prowadząca składa wniosek w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące elementy:

1) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

2) nazwę i adres osoby prowadzącej podmiot dotowany;

3) numer NIP osoby prowadzącej podmiot dotowany;

4) numer REGON podmiotu dotowanego;

5) typ i rodzaj podmiotu dotowanego;

6) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie podmiotu dotowanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

7) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków;

8) średnioroczną liczbę uczniów lub wychowanków w poprzednim roku szkolnym, a w sytuacji, gdy występuje co najmniej 10 - procentowa różnica pomiędzy tą liczbą a planowaną liczbą uczniów lub wychowanków, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia różnicy;

9) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Do podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do:

1) składania w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w terminie do 7 dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca liczbie uczniów lub wychowanków, z zastrzeżeniem, że informacja taka aktualna na pierwszy dzień grudnia powinna zostać złożona do dnia 5 grudnia; informacja powinna obejmować co najmniej następujące dane dotyczące uczniów lub wychowanków: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, a w przypadku uczniów szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 10, również wskaźnik uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia informacji; informację składa się w formie elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto oraz w formie dokumentu papierowego;

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji, także w formie elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto;

3) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie szkoły lub placówki oraz zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 5. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotu dotowanego.

§ 6. 1. Kwoty dotacji dla szkół lub placówek są przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków, wykazanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 4 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Kwoty dotacji dla szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 10, pomniejsza się o kwotę w wysokości odpowiadającej dotacji przekazanej w poprzednim miesiącu na uczniów, których wskaźnik uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, wykazany w informacji, o której mowa w § 4 pkt 1, jest niższy niż 50%.

3. W przypadku szkół wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 8 i 11, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja w wysokości określonej odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 8 i 11 przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

4. W lipcu i sierpniu dotacje dla szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 10, przysługują na każdego ucznia, który w czerwcu uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. W odniesieniu do szkół i placówek, dla których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia lub wychowanka danego typu i rodzaju szkoły lub placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującą w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

2. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość tego standardu. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, dokonuje się wyrównania kwot dotacji ustalonych zgodnie z ust. 1.

§ 8. Dotacje, o których mowa w § 1 ust. 1, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań podmiotu dotowanego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.

§ 9. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany przedstawia rozliczenie z otrzymanej części dotacji do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jej przekazanie.

2. Rozliczenie z otrzymanej dotacji powinno uwzględniać:

1) faktyczną liczbę uczniów lub wychowanków, wykazaną przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 4 pkt 1;

2) zestawienie wydatków poniesionych w ramach dotacji, w szczególności na:

a) wynagrodzenia,

b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy),

c) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii,

d) zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

e) remonty,

f) wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń.

§ 10. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Łodzi, zwani dalej kontrolującymi, mogą dokonywać kontroli w podmiotach dotowanych, przedmiotem której jest:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 pkt 1;

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy na podstawie oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji.

2. Kontrolujący mają prawo wstępu do podmiotów dotowanych oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§ 11. 1. Kontrolę, o której mowa w § 10, przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Łodzi, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać co najmniej:

1) numer upoważnienia;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) imię i nazwisko kontrolującego.

3. Obowiązkiem osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą jest zapewnienie kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów objętych zakresem przedmiotowym kontroli;

2) terminowego udzielania wyjaśnień oraz składania oświadczeń, w tym przez osoby upoważnione przez osobę prowadzącą podmiot dotowany;

3) umożliwienie dokonania oględzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych podmiotu dotowanego.

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać co najmniej:

1) oznaczenie podmiotu dotowanego objętego kontrolą;

2) oznaczenie osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą;

3) oznaczenie osoby wskazanej przez osobę prowadzącą podmiot dotowany objęty kontrolą do jej reprezentowania w trakcie kontroli;

4) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

5) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

6) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

7) opis ustalonego w toku kontroli stanu faktycznego;

8) spis załączników stanowiących integralną część protokołu;

9) wzmiankę o liczbie stron, które zawiera protokół;

10) wzmiankę o poinformowaniu osoby, o której mowa w pkt 2 lub 3, o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

11) podpisy kontrolujących i osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą lub osoby przez nią upoważnionej oraz miejsce i datę podpisania protokołu, a w przypadku odmowy podpisania wzmiankę o tym fakcie i złożenie stosownego wyjaśnienia.

6. Protokół podpisuje kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą lub osoba przez nią upoważniona, w terminie 3 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 8.

7. Osobie prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą lub osobie przez nią upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli udokumentowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - uzupełnić lub zmienić odpowiednią część protokołu kontroli.

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko osobie zgłaszającej zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7. Osoba zgłaszająca zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

10. Osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą lub osoba przez nią upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

11. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

12. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą podmiot dotowany objęty kontrolą lub osobę przez nią upoważnioną nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

13. Protokół, o którym mowa w ust. 4, sporządza się co najmniej w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu otrzymują:

1) osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą;

2) Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

§ 12. 1. W terminie 21 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez osobę prowadzącą podmiot dotowany objęty kontrolą lub osobę przez nią upoważnioną, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

2. Osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 13. 1. Dotacja, która została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu Miasta dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

2) następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 1 w odniesieniu do dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 14. Kwoty dotacji planowane są w budżecie Miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale właściwym dla danego typu przedszkola, szkoły lub placówki, w § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.

§ 15. Prezydent Miasta Łodzi określi wzory następujących dokumentów:

1) wniosku, o którym mowa w § 3;

2) informacji, o której mowa w § 4 pkt 1;

3) rozliczenia, o którym mowa w § 9.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XIX/348/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXX/542/12 z dnia 11 stycznia 2012 r., Nr XLV/864/12 z dnia 4 lipca 2012 r. oraz uchwała Nr LV/1159/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »