| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 26 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.o samorządzie gminny (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie


Ryszard Olbromski


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/222/2013
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik nr 1

do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość wymienioną w części E deklaracji:

Lp.

Imię i nazwisko

Nr budynku/Nr lokalu


OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Formularz przeznaczony jest zarówno dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieruszów, na których zamieszkują mieszkańcy , do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz.391 z póź.zm.), jak i dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne , do których ma zastosowanie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są m.in. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, budynki użyteczności publicznej (budynki urzędów, szkół, przedszkoli, żłobków, stowarzyszeń, fundacji, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej itp.), lokale rzemieślnicze produkcyjne i nieprodukcyjne, lokale gastronomiczne i handlowe, obiekty noclegowe oraz ogrody działkowe, a także obiekty przemysłowe.
W kategorii tych nieruchomości mogą wystąpić następujące przypadki:
- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność gospodarcza,
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza,
- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie jest prowadzona działalność gospodarcza np. budynki urzędów, szkół itp., ogródki działkowe, cmentarze.

A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Wieruszowa. Formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pok. 72, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

B. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

C. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł). W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych posiadających zarządcę deklarację wypełnia zarządca, natomiast jeśli zarządca nie jest ustanowiony, deklarację wypełnia każdy współwłaściciel.

E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

F. poz. 30 - podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.
poz. 31 - przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich odpadów suchych, szkła w formie zmieszanej oraz zmieszanych odpadów komunalnych.
poz. 32 - na terenach miejskich, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE istnieje możliwość ustawienia dodatkowego pojemnika na bioodpady (dotyczy zabudowy jednorodzinnej).
poz. 33 - należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnionej od sposobu gromadzenia odpadów. Określoną stawkę należy pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, wymienionych w poz. 30. Miesięczne stawki opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.

G. poz. 34 - należy wpisać liczbę pojemników o określonej wielkości (0,12 m 3 , 0,24 m 3 lub w przypadku większych pojemników podać ich pojemność w m 3 .
poz. 35 - przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich odpadów suchych, szkła w formie zmieszanej oraz zmieszanych odpadów komunalnych.
poz. 36 - należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnionej od wielkości pojemnika. Określoną stawkę należy pomnożyć przez liczbę pojemników (w przypadku pojemników 0,12 m 3 i 0,24 m 3 ) lub całkowitą pojemność w m 3 (dla pojemników większych niż 0,24 m 3 ) wymienioną w poz. 31.
W/w stawkę opłaty za pojemnik określonej wielkości reguluje odrębna uchwała.

H. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację zarówno w części F jak i G. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez zsumowanie naliczonych opłat w cz. F i cz. G.

Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Wieruszowie: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 72, tel. 62 78-32-634, e-mail: mailto:gnios@wieruszow.pl .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »