| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wieruszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2011 r. Nr 152 poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następującą dodatkową odpłatną usługę świadczoną przez Gminę Wieruszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

- podstawienie oraz odbiór kontenerów przeznaczonych na odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 2 m 3 .

§ 2. Ustala się następującą stawkę cenową za usługę dodatkową świadczoną przez Gminę Wieruszów, wymienioną w § 1 tj. za podstawienie oraz odbiór kontenerów przeznaczonych na odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 2 m 3 - 450,00 zł/kontener o pojemności 6 m 3 .

§ 3. Do stawki cenowej, o której mowa w § 2 doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT.

§ 4. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi, o której mowa w § 1 należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie w formie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Za realizację usługi o której mowa w § 1 odpowiedzialny będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 6. Należność, o której mowa w § 2, właściciele nieruchomości uiszczać będą przelewem na rachunek bankowy Gminy Wieruszów. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie


Ryszard Olbromski


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/223/2013
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE DODATKOWYCH USŁUG W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

Imię i nazwisko/nazwa zleceniodawcy

Adres zamieszkania lub siedziba zleceniodawcy

PESEL/NIP zamawiającego

Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie

Rodzaj nieruchomości (zamieszkałe/niezamiszkałe)

Telefon kontaktowy

Data


Podstawienie oraz odbiór kontenerów o pojemności 6 m 3 przeznaczonych na odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 2 m 3

Stawka opłaty netto (zł/kontener)

Ilość kontenerów do podstawienia i odbioru (szt.)

450,00 zł/kontener…………………………………………….
(data i podpis zleceniodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »