| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Pabianice

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Pabianice do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Pabianice do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zawarte pomiędzy:

Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic - Pana Zbigniewa Dychto a

Gminą Pabianice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pabianice - Pana Henryka Gajdę.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr III/29/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej oraz uchwały Nr XXXI/214/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej oraz na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, przeznaczonym dla mieszkańców Miasta Pabianice.

2. Na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu do w/w Ośrodka mogą być kierowani również mieszkańcy Gminy Pabianice.

§ 2. 1. Skierowanie do Ośrodka następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej na czas określony, nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło skierowanie.

2. Warunkiem skierowania mieszkańca Gminy Pabianice jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, że Ośrodek dysponuje wolnym miejscem. To samo dotyczy przedłużenia czasookresu przyznania świadczenia.

§ 3. 1. Decyzje o skierowaniu mogą być wydane w stosunku do osób w wieku od 10 do 45 roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

2. W stosunku do osób, które ukończyły 45 lat i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja o skierowaniu do Ośrodka może być wydana tylko z uzasadnionych przyczyn.

3. Osoby zainteresowane lub opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie osoby do Ośrodka zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- podania, motywującego potrzebę pobytu dziennego w Ośrodku,

- dokumentacji medycznej, w tym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kwalifikującego do przyjęcia do Ośrodka,

- opinii psychologicznej z ostatniej placówki w której przebywała osoba,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy osób objętych obowiązkiem szkolnym).

4. Decyzja o skierowaniu musi określać odpłatność uczestnika. Odpłatność należy ustalić zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do Porozumienia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego osoba może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności.

6. Nie pobiera się miesięcznej opłaty za dni nieobecności spowodowane pobytem w szpitalu lub inną usprawiedliwioną przyczyną, jeżeli okres ciągłej nieobecności w ośrodku wsparcia przekracza 7 dni.

7. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia winna być wpłacana przez uczestnika do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - do kasy lub na rachunek Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

§ 4. 1. Koszt pobytu w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych wynosi 1.369,71 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł 71/100) miesięcznie i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Gmina Pabianice zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Pabianice, stanowiących różnicę pomiędzy kosztami pobytu w Ośrodku a odpłatnością wnoszoną przez uczestnika Ośrodka będącego mieszkańcem Gminy Pabianice z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku przyznania pobytu w niepełnym wymiarze Gmina Pabianice ponosić będzie koszty, o których mowa w ust. 2 proporcjonalnie do czasu pobytu uczestnika w Ośrodku. Przez pełny wymiar czas pobytu uczestnika w ośrodku rozumie się 8 godzin na dobę łącznie z przewozem.

4. Należność, o której mowa w ust. 2 i 3 będzie ustalona przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i płacona przez Gminę Pabianice przelewem na konto Gminy Miejskiej Pabianice na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w noty przez Gminę Pabianice.

§ 5. O skierowaniu uczestnika zamieszkałego na terenie Gminy Pabianice do Ośrodka należy natychmiast zawiadomić Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przesyłając kopię decyzji i wywiadu środowiskowego.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 2 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 7 - dniowego terminu wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwiązania porozumienia, decyzje wydane w oparciu o to porozumienie realizowane będą do czasu ich obowiązywania na zasadach tego porozumienia.

3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Wykonanie Porozumienia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej zestron.

Prezydent Miasta Pabianic


Zbigniew Dychto


Wójt Gminy Pabianice


Henryk Gajda


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
z dnia 2 stycznia 2013 r.

Kryteria ponoszenia odpłatności za pobyt dzienny w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Dochód według kryterium
dochodowego ustawy o pomocy
społecznej w %

Miesięczna odpłatność za pobyt w

Dla osoby samotnie
gospodarującej

Dla osoby w rodzinie

do 200%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 200 % do 300 %

20 zł

30 zł

powyżej 300 % do 400 %

40 zł

60 zł

powyżej 400 % do 500 %

60 zł

100 zł

powyżej 500 %

80 zł

120 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »