| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/283/13 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 , Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941i 979) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/117/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Moszczenica.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Grzegorz Nowicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/283/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Regulamin trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 1. Regulamin trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawnei fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zwany dalej regulaminem, określa:

a) tryb udzielania i rozliczania dotacji,

b) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

§ 2. Regulamin stosuje się do innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica.

§ 3. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każde dziecko, które ukończyło 2,5 roku, w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych. W przypadku dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Moszczenica.

2. Niepubliczne przedszkola na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju otrzymują dotacje w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Moszczenica.

3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każde dziecko dotacje w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Moszczenica.

§ 4. 1. Do czasu uzyskania przez Gminę Moszczenica informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz informacji o wysokości wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, dotacja przekazywana jest w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

2. Wyrównanie dotacji, o której mowa w ust. 1, następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym otrzymano ostateczne kwoty subwencji i wydatków bieżących w przedszkolu.

§ 5. Dotacja udzielana jest pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę wniosku
o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Moszczenica w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego;

2) nazwę i adres organu prowadzącego;

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) planowaną liczbę uczniów w danym roku kalendarzowym, na który składny jest wniosek;

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

6) podpis osoby upoważnionej do udzielania informacji zawartych we wniosku;

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 7. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę na podstawie informacji, o której mowa w § 9.

§ 8. 1. Wnioskodawca przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację
o aktualnej liczbie uczniów.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

1) nazwę i adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego;

2) nazwę i adres organu prowadzącego;

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych;

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

6) podpis osoby upoważnionej do udzielania informacji zawartych we wniosku.

3. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 9. Zaprzestaje się przekazywania dotacji w przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego.

§ 10. 1. Rozliczenia dotacji za dany rok dokonuje się w terminie do 10 stycznia roku następnego.

2. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, nadpłatę przekazuje się w terminie do 20 stycznia. Od nadpłat przekazanych po upływie tego terminu pobiera się odsetki liczone jak od zaległości podatkowych.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) nazwę i adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego;

2) nazwę i adres organu prowadzącego;

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) ogólną kwotę pobranej i wykorzystanej dotacji;

5) rodzaje wydatków i kwoty dotacji na nie przeznaczone;

6) podpis osoby upoważnionej do udzielania informacji zawartych we wniosku.

4. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 11. 1. Wójtowi Gminy Moszczenica przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przyznanej przedszkolom niepublicznym/innym formom wychowania przedszkolnego.

2. W celu dokonania kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Wójta Gminy Moszczenica dokonują przeglądu dokumentacji będącej podstawą udzielania dotacji dla danego przedszkola na podstawie rocznego planu kontroli.

3. Roczny plan kontroli sporządzany jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego i zatwierdzany przez Wójta Gminy.

4. Wnioskodawcy zobowiązani są do udostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust. 2.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się sprawozdanie pokontrolne.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi od dnia jej wypłaty z budżetu Gminy Moszczenica wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

............................................................

Miejscowość i data

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK ...................

Nazwa i adres przedszkola ..........................................................................................................

Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego

……………………………………………………………………………………………….....

Numer i data wpisu do ewidencji…….........................................................................................

Planowana liczba uczniów/wychowanków:

od stycznia do sierpnia .................................................................................................................

w tym uczniowie/wychowankowie niepełnosprawni ..................................................................

rodzaj niepełnosprawności ...........................................................................................................

od września do grudnia ................................................................................................................

w tym uczniowie /wychowankowie niepełnosprawni .................................................................

rodzaj niepełnosprawności ..........................................................................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ...............................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez gminę kontroli w zakresie okoliczności stanowiących podstawę obliczania wysokości dotacji

...............................................................................

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Załączniki:

1) kopia wpisu do ewidencji;

2) liczba dzieci z danego rocznika


Załącznik Nr 2 do Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

......................................................

Miejscowość, data

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW
NA MIESIĄC ...........................

Nazwa i adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego

......................................................................................................................................................

Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole/inna formę wychowania przedszkolnego

......................................................................................................................................................

Numer i data wpisu do ewidencji

......................................................................................................................................................

Liczba uczniów/wychowanków na dzień 1 danego miesiąca: ....................................................

w tym uczniowie/wychowankowie niepełnosprawni ..................................................................

rodzaj niepełnosprawności ..........................................................................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego

......................................................................................................................................................

...........................................................................................

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Załączniki:

1) lista dzieci uczęszczających do przedszkola według daty urodzenia i miejsca zamieszkania.


Załącznik Nr 3 do Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

......................................................

Miejscowość, data

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK .........................

Nazwa i adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego

......................................................................................................................................................

Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego

......................................................................................................................................................

Numer i data wpisu do ewidencji

......................................................................................................................................................

Kwota otrzymanej dotacji ............................................................................................................

Kwota niewykorzystanej dotacji ..................................................................................................

Rodzaje wydatków i kwoty poniesionych wydatków finansowanych z dotacji

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………...……………………………………...................................................................................................

…………………………………………..

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »