| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/310/13 Rady Gminy Andrespol

z dnia 11 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Andrespol: Nr XXXVIII/321/09 z dnia 10 marca 2009 roku i Nr LXVIII/551/10 z dnia 11 października 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457 , z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241 , z 2010r. Nr 28, poz. 142 , Nr 28, poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 30 ust. 6, 10, 10a, 10b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 , Nr 220, poz. 1600 , z 2007r. Nr 17, poz. 95 , Nr 80, poz. 542 , Nr 102, poz. 689 , Nr 158, poz. 1103 , Nr 176, poz. 1238 , Nr 191, poz. 1369 , Nr 247, poz. 1821 , z 2008r. Nr 145, poz. 917 , Nr 227, poz. 1505 , z 2009r. Nr 1, poz. 1 , Nr 56, poz. 458 , Nr 67, poz. 572 , Nr 97, poz. 800 , Nr 213, poz. 1650 , Nr 219, poz. 1706 , z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 908, poz. 1544) Rada Gminy Andrespol, uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zmienionym Uchwałami Rady Gminy Andrespol: Nr XXXVIII/321/09 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku oraz Nr LXVIII/551/10 z dnia 11 października 2010r. dodaje się Załącznik Nr 3 - Tabela dodatku funkcyjnego dla dyrektorów nadzorujących projekt "Przyjazne Przedszkole" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/310/13
Rady Gminy Andrespol
z dnia 11 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/302/09

zmienionej Uchwałami:

Nr XXXVIII/321/09 i

Nr LXVIII/551/10

Tabela
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów nadzorujących projekt "Przyjazne Przedszkole" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

l.p.

stanowisko

Dodatek funkcyjny
w zł
(miesięcznie)


1.


Dyrektor przedszkola


1.300,-

Dodatek przysługuje na czas trwania projektu, tj. od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »