| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/310/13 Rady Gminy Andrespol

z dnia 11 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Andrespol: Nr XXXVIII/321/09 z dnia 10 marca 2009 roku i Nr LXVIII/551/10 z dnia 11 października 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457 , z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241 , z 2010r. Nr 28, poz. 142 , Nr 28, poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 30 ust. 6, 10, 10a, 10b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 , Nr 220, poz. 1600 , z 2007r. Nr 17, poz. 95 , Nr 80, poz. 542 , Nr 102, poz. 689 , Nr 158, poz. 1103 , Nr 176, poz. 1238 , Nr 191, poz. 1369 , Nr 247, poz. 1821 , z 2008r. Nr 145, poz. 917 , Nr 227, poz. 1505 , z 2009r. Nr 1, poz. 1 , Nr 56, poz. 458 , Nr 67, poz. 572 , Nr 97, poz. 800 , Nr 213, poz. 1650 , Nr 219, poz. 1706 , z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 908, poz. 1544) Rada Gminy Andrespol, uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zmienionym Uchwałami Rady Gminy Andrespol: Nr XXXVIII/321/09 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku oraz Nr LXVIII/551/10 z dnia 11 października 2010r. dodaje się Załącznik Nr 3 - Tabela dodatku funkcyjnego dla dyrektorów nadzorujących projekt "Przyjazne Przedszkole" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/310/13
Rady Gminy Andrespol
z dnia 11 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/302/09

zmienionej Uchwałami:

Nr XXXVIII/321/09 i

Nr LXVIII/551/10

Tabela
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów nadzorujących projekt "Przyjazne Przedszkole" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

l.p.

stanowisko

Dodatek funkcyjny
w zł
(miesięcznie)


1.


Dyrektor przedszkola


1.300,-

Dodatek przysługuje na czas trwania projektu, tj. od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »