| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Zapolice

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Strefa krawędziowa doliny rzeki Warty”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r poz. 985, z 2013 r. poz. 7, poz. 73), Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie "Strefa krawędziowa doliny rzeki Warty", o powierzchni 21,7021 ha, położony na obszarze gminy Zapolice.

2. Położenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w ust. 1, określone zostało na mapie stanowiącej załącznik do uchwały i obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 60 i 75, w części działki o numerach ewidencyjnych: 61, 62/4, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70,71, 72, 73, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 98 i 192 w obrębie geodezyjnym 19 - Zapolice; działki o numerach ewidencyjnych 6/1 i 7/2 oraz w części działki o numerach ewidencyjnych: 2/2, 2/3, 3/2, 7/3, 8/1, 9/1, 10/2, 10/3, 11/1, 13/1, 17/7, 18/4, 19/4, 20/3 , 21/3, 22/1, 23/1 w obrębie geodezyjnym 10 - Pstrokonie.

§ 2. 1. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego fragmentu strefy krawędziowej doliny rzeki Warty ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.

2. Realizacja celów ochrony wymaga trwałego zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także wyznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego korytarzy ekologicznych.

3. Zakres ochrony czynnej obejmuje:

1) utrzymywanie drożności korytarzy ekologicznych;

2) utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz gruntów ornych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej;

3) ochronę i utrzymanie naturalnego kształtu i przekroju strefy krawędziowej.

§ 3. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej;

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

8) umieszczania tablic reklamowych;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt , niszczenia nor , legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalna gospodarką rolną , rybacką i łowiecką.

§ 4. Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Zapolice.

Przewodniczący Rady Gminy Zapolice


Władysław Majewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Zapolice
z dnia 27 lutego 2013 r.

mapa- położenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Strefa krawędziowa doliny rzeki Warty"

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »