| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/173/2013 Rady Gminy Rusiec

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951), Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychna terenie Gminy Rusiec powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności, w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określonew przepisach budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska;

2) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymido usuwania i transportu nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

3) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951);

4) posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane trwale i czytelnie nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu kontaktowego;

5) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej (mycie oraz dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych;

6) gromadzić dane o świadczonych usługach przy użyciu sprzętu informatycznego umożliwiającego przekazywanie do gminy informacji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umówna opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

7) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnie ścieków.

§ 2. W przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych we własnej bazie transportowej przedsiębiorca powinien dysponować prawem do wykonywania obsługi sanitarnej (mycia i dezynfekcji) pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu gospodarczego.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków porządkowo - sanitarnych, a w szczególności do:

1) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) opróżniania na koniec każdego dnia roboczego zbiornika pojazdu asenizacyjnegoz nieczystości ciekłych;

3) parkowania pojazdu asenizacyjnego na koniec dnia roboczego na terenie bazy transportowej.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, akty wykonawcze do ustawy oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »