| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/135/2013 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806:z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238,Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr205, poz. 1206 oraz z 2012r. poz. 908 i poz. 1544 ) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, w zależności od wielkości i rodzaju szkoły, według następujących zasad:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Wymiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

1.

Dyrektor szkoły ( zespołu) każdego typu liczącej:

- do 4 oddziałów

6

- od 5 do 6 oddziałów

8

- od 7 do 8 oddziałów

10

- od 9 do 16 oddziałów

13

- 17 oddziałów i więcej

15

2.

Kierownik szkoły filialnej każdego typu

6

3.

Wicedyrektor szkoły ( zespołu) każdego typu liczącej 13 i więcej oddziałów

8

§ 2. Obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ustalona w § 1 dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole z tym, że obowiązuje ona tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/127/2000 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »