| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/1257/13 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 27 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r.
poz. 153) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092
oraz z 2012 r. poz. 742), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr LV/1162/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu
III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1261), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zadaniem III Szpitala Miejskiego jest organizowanie i udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w następujących dziedzinach medycyny:

1) chorób wewnętrznych;

2) kardiologii;

3) neurologii;

4) okulistyki;

5) chirurgii ogólnej;

6) chirurgii urazowo-ortopedycznej;

7) anestezjologii i intensywnej terapii;

8) rehabilitacji;

9) ginekologii;

10) medycyny ratunkowej;

11) geriatrii

oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych podstawowej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinach: kardiologii, okulistyki, neurologii
dla dorosłych i dla dzieci, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, gastroenterologii, rehabilitacji dla dorosłych i dla dzieci, endokrynologii, pulmonologii, położnictwa i ginekologii, stomatologii, leczenia wad postawy, otorynolaryngologii dla dorosłych, dermatologii, diagnostyki laboratoryjnej, endoskopowej
i obrazowej.";

2) w § 10 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

Strukturę organizacyjną Szpitala w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) Oddziały szpitalne - Łódź, ul. Milionowa 14:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych "A",

b) Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,

c) Oddział Kliniczny Neurologiczny z Pododdziałem Chorób Układu Pozapiramidowego,

d) Oddział Udarowy,

e) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

f) Oddział Rehabilitacyjny,

g) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

h) Oddział Chirurgiczny Ogólny,

i) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

j) Oddział Okulistyczny,

k) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

2) Oddziały szpitalne - Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,

b) Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej,

3) Medyczne jednostki usługowe - Łódź, ul. Milionowa 14:

a) Izba Przyjęć,

b) Sterylizatornia,

c) Blok Operacyjny,

d) Bank Krwi,

e) Apteka Szpitalna;

4) Medyczna jednostka usługowa - Blok Operacyjny - Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9.

3. Strukturę organizacyjną Ośrodka w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Łódź, ul. Milionowa 14;

2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Łódź, ul. Lecznicza 6.

4. Strukturę organizacyjną Ambulatorium w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) Przychodnia "Milionowa", w skład której wchodzą:

a) Poradnie - Łódź, ul. Milionowa 14:

- Endokrynologiczna,

- Gastroenterologiczna,

- Kardiologiczna,

- Neurologiczna,

- Stwardnienia Rozsianego,

- Pulmonologiczna,

- Rehabilitacyjna,

- Chirurgii Ogólnej,

- Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,

- Okulistyczna;

b) Gabinety Diagnostyczno - Zabiegowe - Łódź, ul. Milionowa 14 w zakresach:

- chirurgii ogólnej,

- chirurgii urazowo-ortopedycznej,

- okulistyki,

- pulmonologii,

- neurologii,

- gastroenterologii;

c) Poradnia Ginekologiczna - Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9;

d) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie ginekologii - Łódź,
ul. Przyrodnicza 7/9.

2) Przychodnia "Lecznicza", w skład której wchodzą:

a) Zakład Rehabilitacji - Łódź, ul. Lecznicza 6:

- Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych,

- Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci,

- Dział Fizjoterapii dla Dorosłych i Dzieci,

- Dział Masażu Leczniczego,

b) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź ul. Lecznicza 6,
w skład której wchodzą:

- Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

- Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych - Łódź,
ul. Zarzewska 56/58,

- Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

- Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci - Łódź,
ul. Zarzewska 56/58,

- Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- Filia Gabinetu Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź,
ul. Zarzewska 56/58,

- Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

- Filia Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego - Łódź, ul. Zarzewska 56/58,

- Punkt Szczepień,

- Filia Punktu Szczepień - Łódź, ul. Zarzewska 56/58,

- Punkt Pobrań Materiałów do Badań,

- Filia Punktu Pobrań Materiałów do Badań - Łódź, ul. Zarzewska 56/58,

- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny

Szkolnej - z gabinetami medycyny szkolnej w placówkach nauczania
i wychowania oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz z miejscami udzielania świadczeń określa regulamin organizacyjny III Szpitala Miejskiego,

c) Przychodnia Specjalistyczna - Łódź ul. Lecznicza 6, w skład której wchodzą:

- Poradnia Dermatologiczna,

- Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych,

- Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,

- Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

- Poradnia Chirurgii Ogólnej,

- Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,

- Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży,

- Poradnia Okulistyczna,

- Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dorosłych,

- Poradnia Stomatologiczna,

- Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe - w zakresach:

- dermatologii,

- neurologii dla dzieci i dla dorosłych,

- położnictwa i ginekologii,

- chirurgii ogólnej,

- chirurgii urazowo-ortopedycznej,

- okulistyki,

- otorynolaryngologii dla dorosłych;

3) Pracownie "Milionowa"- Łódź, ul. Milionowa 14:

a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Pracownia Diagnostyki Obrazowej:

- Pracownia USG,

- Pracownia Tomografii Komputerowej,

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

c) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej,

d) Pracownia Endoskopii,

e) Pracownia Histopatologiczna,

f) Pracownia Echokardiografii,

g) Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych,

h) Pracownia EEG,

i) Pracownia EMG;

4) Pracownie "Lecznicza" - Łódź, ul. Lecznicza 6:

a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Pracownia Diagnostyki Obrazowej:

- Pracownia USG,

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

c) Pracownia Endoskopii,

d) Gabinet EEG.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »