| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/219/2013 Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drużbice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drużbice jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Drużbice z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice


Jacek Walczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/219/2013
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 marca 2013 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

Dział I.
Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego

Pojazdy asenizacyjne

§ 1. 1. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i do transportu nieczystości ciekłych winny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617).

2. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i do transportu nieczystości ciekłych winny spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póżn. zm.).

3. Pojazdy asenizacyjne winny być oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa firmy, adres i telefon kontaktowy).

4. Pojazdy winny posiadać konstrukcje lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się przewożonych nieczystości ciekłych.

Baza transportowa

§ 2. 1. Przedsiębiorca winien posiadać bazę transportową, spełniającą wymagania techniczne, sanitarne i ochrony środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym terenem o nawierzchni szczelnej, przeznaczonym do parkowania lub garażowania o powierzchni odpowiadającej dla ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność.

2. Przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

3. Baza transportowa winna posiadać zaplecze techniczne wyposażone w narzędzia i urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Dział II.
Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych

Wymagania sanitarne

§ 3. 1. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po dokonaniu opróżnienia zbiornika.

2. Należy wyposażyć pojazdy, którymi świadczone są usługi w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych, które mogą się wylać w trakcie prac załadunkowych i wyładunkowych.

3. Świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, przy zapewnieniu odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.

5. Przedsiębiorca zapewnia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne parkować na terenie bazy wskazanej we wniosku, uniemożliwiając do nich dostęp osób trzecich.

7. Przedsiębiorca winien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające możliwość dezynfekcji i mycia pojazdów.

Wymagania porządkowe

§ 4. 1. Przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drużbice, który winien zawierać dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391).

2. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drużbice może być prowadzone wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego dla przedsiębiorcy przez Wójta Gminy Drużbice oraz zawartej umowy z właścicielem nieruchomości posiadającej zbiornik bezodpływowy i na warunkach w niej określonych.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania właścicielowi nieruchomości dowodów wykonania usługi (faktura VAT lub rachunek), określającego ilość wywiezionych nieczystości i cenę za wykonaną usługę.

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sprawozdawczości z działalności, zgodnie z wymogami określonymi w art. 9o. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391).

5. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.

6. Po uzyskaniu zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości i przestrzegania przepisy prawa miejscowego w tym zakresie.

Dział III.
Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej położonej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wskazanej w wydanym zezwoleniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »