| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Ręczno

z dnia 25 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ręczno

Na podstawie podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r., Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) Rada Gminy Ręczno uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/124/05 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 254, poz. 1526) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do dnia 30 grudnia za okres od września do grudnia danego roku;

2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku.";

2) w § 11 otrzymuje brzmienie:

Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w:

1) § 8 pkt 1 realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,

2) § 8 pkt 2 lit. a - c realizowane jest poprzez całkowitą bądź częściową refundację poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez stronę oryginałów rachunków, faktur w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu bądź na wskazane konto bankowe strony,

3) § 8 pkt 3 realizowane jest poprzez całkowitą lub częściową refundację poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez stronę oryginałów rachunków, faktur w szczególności: biletów miesięcznych, opłat bursy, internatu, czesnego w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzędu, bądź na wskazane konto bankowe strony,

4) § 8 pkt 4 realizowane jest poprzez wypłatę gotówkową w kasie Urzędu bądź na wskazane konto bankowe strony.";

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

" § 16. Realizacja zasiłku szkolnego udzielonego w formie, o której mowa w:

1) § 12 pkt 1 następuje poprzez wypłatę gotówkową w kasie Urzędu, bądź na wskazane konto bankowe strony;

2) § 12 pkt 2 następuje poprzez:

a) rzeczowy zakup w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego w postaci pożaru lub klęski żywiołowej,

b) całkowitą lub częściową refundację poniesionych wydatków, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub rachunków w formie wypłaty gotówki w kasie Urzędu bądź na wskazane konto bankowe strony w przypadku zaistnienia innych niż wskazane w lit. a zdarzeń losowych. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zawada

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »