| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Ręczno

z dnia 25 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ręczno

Na podstawie podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r., Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) Rada Gminy Ręczno uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/124/05 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 254, poz. 1526) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do dnia 30 grudnia za okres od września do grudnia danego roku;

2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku.";

2) w § 11 otrzymuje brzmienie:

Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w:

1) § 8 pkt 1 realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,

2) § 8 pkt 2 lit. a - c realizowane jest poprzez całkowitą bądź częściową refundację poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez stronę oryginałów rachunków, faktur w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu bądź na wskazane konto bankowe strony,

3) § 8 pkt 3 realizowane jest poprzez całkowitą lub częściową refundację poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez stronę oryginałów rachunków, faktur w szczególności: biletów miesięcznych, opłat bursy, internatu, czesnego w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzędu, bądź na wskazane konto bankowe strony,

4) § 8 pkt 4 realizowane jest poprzez wypłatę gotówkową w kasie Urzędu bądź na wskazane konto bankowe strony.";

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

" § 16. Realizacja zasiłku szkolnego udzielonego w formie, o której mowa w:

1) § 12 pkt 1 następuje poprzez wypłatę gotówkową w kasie Urzędu, bądź na wskazane konto bankowe strony;

2) § 12 pkt 2 następuje poprzez:

a) rzeczowy zakup w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego w postaci pożaru lub klęski żywiołowej,

b) całkowitą lub częściową refundację poniesionych wydatków, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub rachunków w formie wypłaty gotówki w kasie Urzędu bądź na wskazane konto bankowe strony w przypadku zaistnienia innych niż wskazane w lit. a zdarzeń losowych. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zawada

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Smoleńska

Dziennikarka, redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »