| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/120/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 25 kwietnia 2013r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 9. Józefa Lucyna Michejda
2. Beata Kaczmarek 10. Bogusław Wenus
3. Ewa Śpionek 11. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 12. Barbara Polowczyk
5. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
6. Bogdan Łągwa 14. Małgorzata Michałek
7. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 15. Roman Drozdowski
8. Anna Kaźmierczak

Po rozpatrzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 roku Uchwały nr XLI/252/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów, doręczonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 18 kwietnia 2013 roku, działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.1113).
Kolegium uchwala, co następuje:

Z powodu naruszenia prawa, tj. art. 6n ust. 1 i 2 oraz art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) stwierdza się nieważność Uchwały nr XLI/252/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów.
UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie Uchwały nr XLI/252/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów, zapraszając na posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2013 roku przedstawicieli jednostki.

W toku badania Uchwały nr XLI/252/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie, Kolegium Izby ustaliło, co następuje:

Stosownie do art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu obowiązującym od 6 marca 2013 roku rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji), warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności : ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiazań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. Rada Gminy w przedmiotowej uchwale może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Mając na względzie powołany przepis, Kolegium Izby wskazuje, że w Uchwale nr XLI/252/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie w § 1 ust. 2 wskazano, ze jako dokument potwierdzający dane zawarte w deklaracji, właściciel nieruchomości dołącza do deklaracji oświadczenie o zameldowaniu na tej nieruchomości. Nałożenie na właściciela nieruchomości obowiązku złożenia do deklaracji oświadczenia o zameldowaniu na nieruchomości zamieszczono również w pouczeniu do wzoru deklaracji w punktach: 2, 3 i 4. Zdaniem Kolegium, oświadczenie o zameldowaniu nie jest konieczne do ustalenia zobowiązania właściciela nieruchomości do ponoszenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi i w jakiej wysokości, zatem nie jest dokumentem w rozumieniu art. 6n ust. 2 ustawy. W deklaracji nie zawarto także pozycji dotyczącej określenia przez właściciela nieruchomości wysokości opłaty za okres rozliczeniowy, który w Mieście Uniejów zgodnie z Uchwałą nr XLI/251/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono za 3 miesiące. Przedmiotowa uchwała nie określa również warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W § 3 badanej uchwały wskazano jedynie, że deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest, m.in., podpisać bezpiecznym podpisem kwalifikowanym i przesłać elektronicznie na adres mailto:urząd@uniejow.pl. Zdaniem Kolegium Izby, niezamieszczenie stosownych objaśnień w podanym wyżej zakresie, jak również nieokreślenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: ich formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sposobu ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej powoduje wątpliwości, co do sposobu wypełnienia deklaracji, a także nie ułatwia jej składania, co za tym idzie w sposób istotny narusza art. 6n ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. We wzorze deklaracji pod literą C pkt 3 i 4 wskazano podanie danych składającego deklarację w zakresie jego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. W ocenie Kolegium Izby, powyższe informacje mogą być podane przez składającego deklarację jedynie fakultatywnie (*poprzez odpowiednie odesłanie do pouczenia). Obligatoryjność podania powyższych informacji stanowi naruszenie prawa, przede wszystkim przepisów o ochronie danych osobowych. Nadto, w punkcie 5 pouczenia do wzoru deklaracji zmodyfikowano regulacje ustawowe zawarte w art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazując, że w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie do 30.05.2013 roku albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stanu meldunkowego. Natomiast stosownie do art. 6o ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Wobec powyższego, Rada Miejska w Uniejowie regulacją zawartą w punkcie 5 pouczenia do wzoru deklaracji istotnie zmodyfikowała przepisy powszechnie obowiązujące, co stanowi istotne naruszenie prawa. Pogląd ten wyrażono w orzecznictwie, gdzie stwierdzono, m.in.,.: "Narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co zostało już pomieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego"(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego OZ we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003, II SA/Wr 2572/02). Przy powyższym, należy zwrócić również uwagę na regulacje zawarte w punkcie 6 pouczenia do wzoru deklaracji, które powielają przepisy art. 6p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym zakresie, Kolegium Izby wskazuje Radzie Miejskiej w Uniejowie, że uchwałą nie może regulować raz jeszcze tego, co zostało już wcześniej unormowane i stanowi przepis powszechnie obowiązujący. Możliwe jest wprawdzie powtórzenie in extenso zapisów ustawowych w akcie prawa miejscowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że to powtórzenie nastąpiłoby z jednoczesnym powołaniem się na konkretny powtórzony przepis ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »