| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/184/2013 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica, określający rodzaje przyznawanych świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167. poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, , Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544), Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica, określający rodzaje przyznawanych świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Maria Teresa Nowakowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/184/2013
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 25 marca 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA I MIASTO DRZEWICA

§ 1. Niniejszy regulamin określa:

1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

2) warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej, w tym osoby uprawnione do korzystania z tej pomocy;

3) tryb przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej;

4) zadania Komisji Zdrowotnej.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica;

2) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt 1, w wymiarze nie niższym niż 1 etatu oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

3) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Drzewica;

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1.;

5) funduszu zdrowotnym - należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy i Miasta Drzewica na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela;

7) decyzji - należy rozumieć formę prawną przyznania pomocy zdrowotnej, nie będącej decyzją administracyjną w rozumieniu k.p.a;

8) komisji - należy rozumieć Komisję Zdrowotną, powołaną zarządzeniem Burmistrza w celu rozpatrywania złożonych przez nauczycieli wniosków.

§ 3. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. W budżecie Gminy i Miasta Drzewica przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 100,- zł oraz liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 01 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy.

4. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną w danym roku budżetowym, nie przechodzą na rok następny.

§ 4. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są:

1) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy stanowiący kadrę pedagogiczną, zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica;

2) nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którzy byli zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica, bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony, jeśli nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 5. 1. Świadczeniami w ramach pomocy zdrowotnej są:

1) refundacja kosztów zakupu leków i materiałów medycznych;

2) refundacja kosztów opieki nad chorym w domu;

3) refundacja kosztów specjalistycznego leczenia;

4) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, środków pomocniczych (raz na trzy lata - szkła korekcyjne, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe, protezy zębowe, itp.).

2. Świadczenie nie może być przyznane z tytułu wydatku nie związanego bezpośrednio z ochroną zdrowia, np. zakup oprawek do okularów.

3. Świadczenia przyznawane są nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z:

1) ciężką lub przewlekłą chorobą;

2) długotrwałym leczeniem z powodu choroby zawodowej;

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;

4) leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu;

5) rehabilitacją;

6) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych (szkła korekcyjne, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe, protezy zębowe, itp.), niezbędnych do wykonywania zawodu lub ułatwiających dalsze funkcjonowanie w zawodzie.

§ 6. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia finansowego.

2. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu itp.);

2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia;

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela;

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli.

3. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb świadczenie będzie przyznane częściowo lub nie będzie przyznane.

4. Wysokość świadczenia pieniężnego ustala Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy w ramach posiadanych środków finansowych, przy czym maksymalna wysokość jednorazowego świadczenia nie może przekroczyć 1.200,- zł.( sł.: jeden tysiąc dwieście złotych).

5. Kwota maksymalna może być przyznana w przypadku:

1) skomplikowanego zabiegu chirurgicznego;

2) długotrwałej rehabilitacji;

3) choroby nieuleczalnej.

§ 7. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie kompletnego wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej na obowiązującym druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z niezbędnymi załącznikami.

2. Ustala się następujące zasady i terminy składania wniosków:

1) nauczyciele, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu, składają wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami do dyrektora szkoły, w której są aktualnie zatrudnieni lub byli zatrudnieni przez przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w następujących terminach:

a) do dnia 15 marca,

b) do dnia 15 września,

2) dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi zaopiniowane wnioski nauczycielskie w terminach:

a) do dnia 1 kwietnia,

b) do dnia 1 października danego roku kalendarzowego.

3. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia dokumentacji nie posiadającej uchybień formalnych.

4. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, w miesiącu kwietniu i październiku.

5. Do wniosku należy załączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych (okulary, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe, protezy zębowe, itp.), konieczność zapewnienia choremu dodatkowej opieki;

2) imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury lub rachunki):

a) w przypadku wniosków składanych do dnia 15 marca, dołączane są dokumenty potwierdzające poniesione koszty od dnia 16 września poprzedniego roku do dnia 15 marca roku bieżącego,

b) w przypadku wniosków składanych do dnia 15 września dołączane są dokumenty potwierdzające poniesione koszty od dnia 16 marca do dnia 15 września roku bieżącego,

3) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, wg załącznika Nr 2 do niniejszego Regulaminu;

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej, np. orzeczenie o niepełnosprawności.

6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego mogą złożyć: nauczyciel, przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, przedstawiciel opieki społecznej, prawny opiekun lub pełnoletnia osoba pozostająca z nauczycielem we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do wykonania czynności w tym zakresie.

8. Wnioski i decyzje Komisji Zdrowotnej są ewidencjonowane w rejestrze stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9. Członkowie Komisji Zdrowotnej podpisują oświadczenie dotyczące przestrzegania postanowień ustawy o ochronie danych osobowych oraz zobowiązani są do zachowania tajemnicy wszystkich danych, do których mieli dostęp w związku z pracami Komisji.

§ 8. 1. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia zdrowotnego podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy, w oparciu o opinię Komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego oraz Związku Zawodowego Nauczycieli.

2. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia zdrowotnego wydawane są w terminach:

1) do dnia 15 kwietnia danego roku kalendarzowego w stosunku do wniosków złożonych od dnia 16 września poprzedniego roku kalendarzowego do 15 marca bieżącego roku;

2) do dnia 15 października danego roku kalendarzowego w stosunku do wniosków złożonych od dnia 16 marca do 15 września bieżącego roku.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu ani odwołaniu.

3. Przyznane nauczycielowi świadczenie pieniężne jest wypłacane na konto bankowe wskazane przez nauczyciela lub wypłacane gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskującego o przyznaniu pomocy zdrowotnej.

4. Wysokość wszystkich przyznanych przez Burmistrza środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nie może przekroczyć w danym roku kwoty ustalonej na ten cel w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Drzewica.

5. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną w danym roku budżetowym, nie przechodzą na rok następny.

6. Pomoc zdrowotna nauczycielom, korzystającym z opieki zdrowotnej, udzielana jest jeden raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby, świadczenie może być przyznane powtórnie w danym roku.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną może być rozpatrzony w innym terminie, niż wskazany w ust. 2.

§ 9. 1. Postanowienia Regulaminu zostaną podane do wiadomości wszystkim uprawnionym poprzez zamieszczenie jego treści na stronachwww.bip.drzewica.pl , a także przekazanie związkom zawodowym nauczycieli, dyrektorom wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica.

2. Regulamin pracy Komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli będzie załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechne obowiązujące zasady i przepisy prawa.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Regulaminu

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Regulaminu

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »