| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIII/1335/13 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 29 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6-6b, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 77, poz. 726), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLIV/828/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2252) i Nr L/1031/12 z dnia 17 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3637) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

Lokale znajdujące się na nieruchomości, z której dotychczas nie rozpoczęto sprzedaży lokali, mogą być przedmiotem sprzedaży, jeżeli wszystkie lokale na tej nieruchomości są samodzielne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) oraz jeżeli z wnioskiem o wykup wystąpią najemcy, których udziały w częściach wspólnych nieruchomości w wyniku sprzedaży lokali wyniosą co najmniej 50%.";

2) w § 4 w ust. 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

wynajęte na czas określony jako lokale socjalne i służbowe,",

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

lokale mieszkalne usytuowane w budynkach wyremontowanych w ramach programu "Mia100 Kamienic", w okresie 5 lat od daty zakończenia remontu",

c) uchyla się lit. e;

3) w § 7 uchyla się ust. 2;

4) w § 8 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

Najemcom, którzy po dniu 30 czerwca 2013 r. złożą wnioski o wykup lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych po dniu 10 lipca 1996 r., udziela się bonifikaty w wysokości:

1) 5% - w przypadku, jeżeli najem lokalu trwa co najmniej 1 rok przed dniem złożenia wniosku;

2) 10% - w przypadku, jeżeli najem lokalu trwa co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku;

3) 20% - w przypadku, jeżeli najem lokalu trwa co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku;

4) 40% - w przypadku, jeżeli najem lokalu trwa co najmniej 10 lat przed dniem złożenia wniosku.

5. Najemcom, którzy złożą wnioski o wykup lokali mieszkalnych, znajdujących się
w budynkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 udziela się bonifikaty w wysokości:

1) 75% - w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia
30 czerwca 2014 r.;

2) 50% - w przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2014 r.";

5) uchyla się § 8a i 8b.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »