| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/434/12 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. Nr 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Pabianic oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu miasta odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

1) odpady komunalne zmieszane, "odpady suche" (papier,metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady) - bezpośrednio z pojemników właścicieli nieruchomości;

2) przeterminowane i zbędne leki - w stałych punktach ich przyjmowania - aptekach, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

3) zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady budowlano - rozbiórkowe (w ilości do 5 m3 od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata w ciągu roku ) , zużyte opony - w zorganizowanym przez miasto Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

2. Odpady wielkogabarytowe dodatkowo odbierane będą 2 razy w ciągu roku w organizowanej przez miasto objazdowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Termin zbiórki ogłaszany będzie każdorazowo przed akcją w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

3. Zużyte baterie dodatkowo odbierane będą w stałych punktach ich przyjmowania, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wymienione w ust. 1, z wyłączeniem odpadów komunalnych zmieszanych.

§ 3. 1. Wymienione w §2 ust. 1 pkt 1 odpady należy gromadzić w sposób określony w rozdziale III regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic.

2. Wymagana pojemność i ilość pojemników na nieruchomości musi odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców i średniej ilości wytwarzanych odpadów, określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych, ze wskazanych w deklaracji przez właścicieli nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta z obowiązkiem przeprowadzania kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w Ustawie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Dariusz Wypych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/434/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 3 grudnia 2012 r.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przy uwzględnieniu sposobu gromadzenia według grup odpadów i rodzaju zabudowy

Lp.

Grupa odpadów

Rodzaje odpadów

Rodzaj zabudowy

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Zabudowa niezamieszkała

Zabudowa sezonowa (w okresie wskazanym w deklaracji)

1

Zmieszane odpady komunalne

niesegregowane odpady komunalne

co najmniej 2 razy w miesiącu w przypadku selektywnej zbiórki odpadów

co najmniej 2 razy w tygodniu

co najmniej 1 raz na miesiąc

co najmniej 1 raz na miesiąc

co najmniej 4 razy w miesiącu w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

2

Odpady suche

papierco najmniej 1 raz na miesiącco najmniej 2 razy na miesiącco najmniej 1 raz na miesiącco najmniej 1 raz na miesiąc

tworzywa sztuczne

opakowania wielomateriałowe

metal

3

Odpady ulegające biodegradacji

odpady zielone

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych

bioodpady

co najmniej 1 raz na miesiąc

co najmniej 2 razy w miesiącu

co najmniej 1 raz na miesiąc

co najmniej 1 raz na miesiąc

4

Szkło

mieszane

co najmniej 1 raz na kwartał

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz na kwartał

5

Odpady problemowe


zużyte baterie i akumulatory

Odbiór przez cały rok w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych,dodatkowy odbiór zużytych baterii w stałych punktach ich przyjmowania, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odbiór przez cały rok w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych

przeterminowane leki

Odbiór w stałych punktach - aptekach, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

zużyte oleje, farby,rozpuszczalniki i opakowania po nich

Odbiór przez cały rok w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych

odpady wielkogabarytowe

Odbiór przez cały rok w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych, dodatkowy odbiór 2 razy w ciągu roku w objazdowej zbiórce.


odpady budowlano - rozbiórkowe

Odbiór przez cały rok w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych,w ilości do 5 m3od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata w ciągu roku

zużyte opony

Odbiór przez cały rok w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »