| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/494/13 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 16 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1173) oraz art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309, z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz.696) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się opłatę za przewóz psa w wysokości równej opłacie normalnej za przewóz osób, właściwej dla danej linii";

2) w § 9 w ust. 3 jako dokument uprawniający do bezpłatnego przejazdu określa się:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie";

3) § 9 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4

dzieciom i młodzieży w wieku do lat 24 z powodu niepełnosprawności, w drodze z domu do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i z tej placówki do domu wraz z opiekunem;

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 56, poz. 2572 z późn. zm.);
Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

1)orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub legitymacja;
2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną;
3)opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia;
Dokumenty pkt 1 - 4 są ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5

niewidomym i ociemniałym oraz ich przewodnikom

uchwała XL/494/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 maja 2013 r.

legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych lub legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności z symbolem 04-O lub orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia bądź wojskowej komisji lekarskiej lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS bądź lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego niepełnosprawność z powodu narządu wzroku - w/w dokumenty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

4) § 14 zamienia się na § 15;

5) § 13 zamienia się na § 14;

6) § 12 zamienia się na § 13;

7) dodaje się § 12 o następującym brzmieniu:

Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do zwalniania z opłat za usługi przewozowe lub przyznania uprawnienia do ulgowego przejazdu w incydentalnych przypadkach, związanych z prowadzonymi na terenie Miasta Pabianic akcjami i uroczystościami".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia oraz podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Dariusz Wypych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »