| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 36/2013 Burmistrza Tuszyna; Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 27 marca 2013r.

do porozumienia z dnia 19 marca 1999 roku w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn

zawarty pomiędzy:

Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego działają:

Piotr Busiakiewicz - Starosta Łódzki Wschodni

Marek Jarzębski - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Barbary Ignatowskiej - Skarbnika Powiatu

a

Gminą Tuszyn, w imieniu której działa

Witold Małecki - Burmistrz Tuszyna

przy kontrasygnacie Haliny Modzelewskiej - Skarbnika Miasta

§ 1. Porozumienie obejmuje drogi powiatowe na terenie gminy Tuszyn, których szczegółowy wykaz i ich długość przedstawia się następująco:

L.p.

Nr
drogi

Nazwa drogi

Nowy numer
drogi

Długość
m

1

30134

Droga nr 1 - Modlica - Pałczew

1512E

5697

2

30142

Zofiówka-Leszczyny

1512E

1070

3

30143

Droga nr 1-Zofiówka

1512E

4407

4

30144

Zofiówka-Tuszyn

2928E

3174

5

30145

Tuszyn-Czyżemin

2904E

1994

6

30146

Tuszyn-Czarnocin

2900E

2613

7

30150

Tuszyn-Garbów

2929E

2730

8

30151

Górki Duże-Kruszów

3313E

5092

9

30152

Grabów -Szczukwin- Głuchów

2929E

6937

10

30153

Głuchów-Lubanów

2930E

6305

11

30154

Mąkoszyn-Srock

2932E

1669

12

30156

Kruszów-Kalska Wola

3313E

1716

13

30161

Górki Duże-Rusociny

2931E

3721

14

30503

Dłutów-Górki Duże

3313E

2116

15

-

ul. 3 Maja

2901E

1423

16

-

ul. A. Zwierzyńskiego

2900E

172

17

-

ul. Brzezińska

2902E

1455

18

-

ul. G. Narutowicza

2903E

282

19

-

ul. Kaczeńcowa

2902E

3370

20

-

ul. Kępica

2902E

1982

21

-

ul. Króla Wł. Jagiełły

2904E

492

22

-

ul. Ks. P. Ściegiennego

2904E

3830

23

-

ul. Leśna

2905E

855

24

-

ul. Łowicka

2908E

166

25

-

ul. M. Karłowicza

2903E

269

26

-

ul. Ogrodzonka

2900E

196

27

-

ul. Piotrkowska

2908E

317

28

-

Pl. Wł. Reymonta

2908E

74

29

-

ul. Poddębina

2902E

5336

30

-

ul. Poprzeczna

2907E

802

31

-

ul. Rzgowska

2910E

840

32

-

ul. Słoneczna

2903E

706

33

-

ul. S. Żeromskiego

2900E

2616

34

-

ul. Wschodnia

2908E

693

Razem - drogi w gminie

75117

§ 2. Paragraf 1 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"§1 Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego powierza Burmistrzowi Tuszyna prowadzenie niektórych spraw wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 j.t.) w tym wykonywanie niżej wymienionych obowiązków zarządcy drogi oraz wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn:

1. Na podstawie art. 20:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora w zakresie inwestycji drogowych wytypowanych do realizacji przez Gminę;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych na konto Powiatu;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

9a) sporządzanie informacji o drogach powiatowych na terenie gminy Tuszyn oraz przekazywanie ich Zarządowi Powiatu:

- do 20 stycznia każdego roku w zakresie obowiązku sprawozdawczego L-02,

- do 28 lutego każdego roku dla sprawozdań rocznych w szczegółowości wymaganej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

17) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg powiatowych ubezpieczonych przez Powiat przebiegających przez obszar Gminy wynikających z obowiązków zarządcy drogi i prowadzenie obsługi formalno-prawnej.

2. Na podstawie art. 35 ust. 3 uzgadniania zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego ta zmianą.

3. Na podstawie art. 36 orzekanie w drodze decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w razie jego naruszenia.

4. Na podstawie art. 38 ust. 2 wydawanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym oraz uzgadnianie projektów budowlanych.

5. Na podstawie art. 39 ust. 3 wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

6. Na podstawie art.40 ust. 1 udzielanie, w drodze decyzji administracyjnych, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

7. Na podstawie art. 40 ust. 11 ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego przy udzielaniu zezwoleń, o którym mowa w ust. 6.

8. Na podstawie art. 40 ust. 14a. określanie, w drodze decyzji administracyjnej, warunków zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdujących się w pasie drogowym oraz warunków jego przywrócenia do stanu pierwotnego, a także ustalanie wysokości opłaty za zajecie pasa drogowego.

9. Na podstawie art. 42 ust. 2 i ust. 4 wydawanie zgody na umieszczenie urządzeń liniowych w odległości mniejszej niż określone w art. 42 ust. 3 oraz określenie warunków takiego umieszczenia urządzeń liniowych.

10. Na podstawie art. 43 ust. 2 wydawanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1.".

§ 3. Paragraf 5 przedmiotowego porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

Gmina będzie przekazywać Powiatowi sprawozdania rzeczowo-finansowe półroczne i roczne z realizacji zadań powierzonych porozumieniem.

2. Sprawozdania będą zawierać szczegółowy wykaz wydatków poniesionych przez Gminę na realizację zadań objętych porozumieniem oraz kserokopie faktur poświadczonych za zgodność z oryginałem.

3. Termin przekazania sprawozdań ustala się:

- Do dnia 20 lipca dla sprawozdania półrocznego,

- Do dnia 20 stycznia dla sprawozdania rocznego.

4. Za datę otrzymania sprawozdania przyjmuje się datę wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi.

5. Środki niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w terminie do 15 stycznia następnego roku.".

§ 4. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 5. Aneks obowiązuje od dnia zawarcia

§ 6. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


Powiat Łódzki Wschodni: Gmina Tuszyn:

Starosta Łódzki Wschodni


Piotr Busiakiewicz


Wicestarosta Łódzki Wschodni


Marek Jarzębski


Skarbnik Powiatu


Barbara Ignatowska

Burmistrz Tuszyna


Witold Małecki


Skarbnik Miasta


Halina Modzelewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »