| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Maków

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594); art. 403 ust. 2 w związku z art.400a ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893, Nr 215, poz. 1664, Nr 215, poz. 1664, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 28, poz. 145, Nr 182, poz. 1228, Nr 40, poz. 227, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz.551, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz.1341, Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513, z 2013 r. poz. 1513, poz. 21, poz. 139, poz. 165) oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" zmieniony uchwałą Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w związku z uchwałą Rady Gminy Maków Nr L/237/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2010-2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Maków, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Andrzej Kołaczek


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/191/13
Rady Gminy Maków
z dnia 27 maja 2013 r.

Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków

§ 1. Sfinansowane będą zadania ujęte w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2009-2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)", z miejsc, których właścicielami są osoby fizyczne.

§ 2. Źródłem finansowania zadania, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Maków.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości, mogą być koszty transportu, odpowiedniego zapakowania odpadu, załadunku i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Maków dokonywać będzie transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§ 5. Procedura realizacji zadania:

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Maków o sfinansowanie tych prac. Wzór wniosku określa załącznik do Regulaminu;

2) sfinansowaniem objęty jest następujący zakres prac: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest ( przez usunięcie rozumiemy właściwe zapakowanie odpadu, załadunek, transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych);

3) uprawniony pracownik Urzędu Gminy Maków weryfikuje i przyjmuje wniosek;

4) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji;

5) realizacja zadania obejmuje: usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji;

6) prace objęte sfinansowaniem zostaną wykonane w całości w terminie zgodnym z realizacją zadania pn."Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków"

§ 6. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Maków dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Wzór

Załącznik do Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków.

Wniosek

Urząd Gminy Maków

ul Główna 12, 96-124 Maków

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na: transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokrycia dachu/ elewacji* w miejscowości …………………….. w Gminie Maków.

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny


………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Tytuł prawny do nieruchomości:


………………………………………………


Telefon kontaktowy:


………………………………………………

Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:

(adres posesji, nr ewid. działki)


………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Dane techniczne:
ilość odpadów/azbestu na terenie posesji (wm2i/lubt)
rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie/inny rodzaj)


………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem/am zgodnie
z prawdą.

………………………………….

(czytelny podpis wnioskodawcy)

*Właściwe podkreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »