| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/167/13 Rady Gminy w Galewicach

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Galewice

Na podstawie art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Gminy w Galewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Galewice.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować pojazdem lub pojazdami o konstrukcji przystosowanej do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uniemożliwiającej przedostawanie się nieczystości płynnych na zewnątrz, które to pojazdy winny:

a) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn, zm.) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)

b) posiadać możliwość zapewnienia ciągłości usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) posiadać czytelne i trwałe oznakowanie umożliwiające identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy,

d) posiadać zarejestrowane i dopuszczone do ruchu pojazdy z oraz aktualnymi badaniami technicznymi i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym,

e) wyposażone w środki techniczne umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych w procesie opróżniania zbiorników bezodpływowych;

2) dysponować bazą transportową:

a) spełniającą wymagania techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarne i ochrony środowiska,

b) stanowiącą nieruchomość ogrodzoną, niedostępną dla osób postronnych z wydzielonym terenem przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów,

c) posiadającą utwardzoną i szczelną nawierzchnię z możliwością odprowadzenia wód opadowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i niepowodującą zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych;

3) utrzymywać pojazdy i sprzęt wykorzystywany do świadczenia usługi w należytym stanie sanitarno-higienicznym, zapewniając możliwość ich mycia i dezynfekcji po zakończeniu pracy, przy czym częstotliwość i zakres ww. zabiegów winny zapewniać świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciążliwościami i zanieczyszczeniem środowiska;

4) zapewnić unieszkodliwianie nieczystości ciekłych w stacji zlewnej spełniającej wymagania przepisów odrębnych, zlokalizowanej możliwie najbliżej miejsca świadczenia usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych;

5) wykonywać usługi w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia ludzi;

6) wykonywać usługi w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska podczas odbioru i transportu nieczystości ciekłych.

2. Spełnienie wymagań o których mowa w ust. 1 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa;

2) dokumenty potwierdzające możliwość dezynfekcji i mycia pojazdów;

3) dokumenty potwierdzające możliwość odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stację zlewną lub oczyszczalnię ścieków;

4) dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów uwzględnionych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Galewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Sabina Domańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Konarzewska-Żuczek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »