| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/354/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 690.320,53 zł.

§ 2. Przenosi się środki w po stronie wydatków w kwocie 51.577,97 zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian budżetu:

1) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/354/13
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 23 maja 2013 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2013 (w zł)

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Dochody bieżące

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

801

Oświata i wychowanie

233.515,50

80104

Przedszkola

233.515,50

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; tytuł projektu: "Wszystkie dzieci są nasze - program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Ozorków"

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 orazust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

233.515,50

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

852

Pomoc społeczna

426.855,03

85295

Pozostała działalność

426.855,03

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; tytuł projektu: " Budzik"

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 orazust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

405.393,05

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 orazust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

21.461,98

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

851

Ochrona zdrowia

29.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

29.000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

29.000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

950,00

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

950,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

500,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

450,00

Razem zadania własne

690.320,53


Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/354/13
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 23 maja 2013 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2013 (w zł)

Dział

Rozdział

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

758

Różne rozliczenia

1.500,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1.500,00

Rezerwy z tego:

1.500,00

Rezerwa ogólna

1.500,00

801

Oświata i wychowanie

233.515,50

80104

Przedszkola

233.515,50

z tego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; tytuł projektu: "Wszystkie dzieci są nasze - program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Ozorków"z tego:

233.515,50

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

233.515,50

851

Ochrona zdrowia

29.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

29.000,00

z tego:

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W "PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY MIASTO OZORKÓW NA ROK 2013" z tego zadanie:

29.000,00

Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych udostępnianych społeczności miasta Ozorków z tego:

29.000,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

29.000,00

Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

29.000,00

852

Pomoc społeczna

476.933,00

50.077,97

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

50.077,44

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; świadczenia na rzecz osób fizycznych

50.077,44

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,53

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

0,53

85295

Pozostała działalność

476.933,00

z tego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; tytuł projektu: "Budzik"z tego:

476.933,00

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

476.933,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

950,00

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

950,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

950,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.500,00

92116

Biblioteki

1.500,00

z tego:

Dotacje; dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1.500,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie

1.500,00

Razem

741.898,50

51.577,97

"Per saldo"

690.320,53

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »