| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/138/13 Rady Gminy Ładzice

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ładzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy w Ładzicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Ładzicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/70/2003 Rady Gminy Ładzice z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Śliwiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/138/13
Rady Gminy Ładzice
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach, w skrócie GBP, zwana dalej "Biblioteką" jest prowadzoną przez Gminę Ładzice samorządową instytucją kultury działającą na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.

§ 2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Ładzice.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Ładzicach przy ul. Wyzwolenia Nr 36.

2. W skład Biblioteki wchodzi Filia biblioteczna w Jedlnie Pierwszym nr 33A.

§ 4. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ładzice.

2. Organizator zapewnia środki finansowe potrzebne do prowadzenia działalności kulturalnej

i utrzymania obiektów Biblioteki.

§ 5. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Ładzice i posiada osobowość prawną.

§ 6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

§ 7. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Ładzice.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna

w Radomsku.

§ 8. Biblioteka używa pieczęci: podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz okrągłej, zawierającej w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 9. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy Ładzice.

§ 10. Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej;

4) realizację różnych form pracy z czytelnikiem, służącą popularyzacji książek i czytelnictwa oraz sztuki, nauki i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;

5) organizację różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książek i czytelnictwa;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;

8) podejmowanie przez Bibliotekę innych działań dla zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie rozwoju czytelnictwa i kultury.

Rozdział 3.
Organy biblioteki i jej organizacja

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który zarządza i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

§ 11. Kierownik zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad mieniem Biblioteki

i jest za nie odpowiedzialny.

§ 12. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji

i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z jej działalnością.

2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik.

§ 13. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§ 14. Kierownik może powierzyć wykonywanie określonych obowiązków w zastępstwie, wskazanej przez siebie osobie.

§ 15. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez Kierownika w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 16. Przy Bibliotece i jej Filii mogą działać koła przyjaciół i miłośników biblioteki, stowarzyszenia i fundacje, w oparciu o odrębne obowiązujące przepisy.

Rozdział 4.
Źródła finansowania działalności Biblioteki

§ 17. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Biblioteki.

§ 18. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, i innych przepisów prawa mających zastosowanie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony przez Kierownika

z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 19. 1. Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Ładzice.

2. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zrealizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 20. Biblioteka zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Sprawozdania zatwierdza Wójt Gminy Ładzice.

§ 21. Biblioteka może, w ramach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi a wpływy przeznaczać na działalność statutową.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 22. Zmiany statutowe mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »