| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/127/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1, 5 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 403 ust. 2 w związku z art. 400 a ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 28, poz. 145, Nr 182, poz. 1228, Nr 40, poz. 227; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, Nr 152, poz. 897; z 2012 r. poz. 460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513; z 2013 r. poz. 21, poz. 139, poz. 165) oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" zmieniony uchwałą Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXXIII/178/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2010-2013" z uwzględnieniem perspektywy do 2032", Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Kawęczyn, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/127/2013
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 maja 2013 r.

Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn.

§ 1. Sfinansowane będą zadania ujęte w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2010-2013 "z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.", z miejsc, których właścicielami są osoby fizyczne.

§ 2. Źródłem finansowania zadania, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Nowy Kawęczyn.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości, mogą być koszty transportu, odpowiedniego zapakowania odpadu, załadunku i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Nowy Kawęczyn dokonywać będzie transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§ 5. Procedura realizacji zadania:

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o sfinansowanie tych prac. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) sfinansowaniem objęty jest następujący zakres prac: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (przez usunięcie rozumiemy właściwe zapakowanie odpadu, załadunek, transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych);

3) uprawniony pracownik Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie weryfikuje i przyjmuje wniosek;

4) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji;

5) podpisanie umowy z wnioskodawcą, wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

6) umowy z wnioskodawcami będą podpisywane według kolejności złożonych wniosków;

7) realizacja zadania obejmuje: usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji;

8) prace objęte sfinansowaniem zostaną wykonane w całości przez podmiot, o którym mowa w § 4 Regulaminu, w terminie zgodnym z realizacją zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

§ 6. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Nowy Kawęczyn dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn.

Wniosek

Wójt Gminy

Nowy Kawęczyn

96-115 Nowy Kawęczyn

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokrycia dachu/elewacji* z nieruchomości zlokalizowanej w ..................................., gmina Nowy Kawęczyn.

1. Wnioskodawca ............................................................................................................................................

2. Adres wnioskodawcy .................................................................................................................................

Kod pocztowy ...................... Miejscowość ................................................ Telefon ......................................

3. Przygotowanie do transportu, zabezpieczenie folią odpadu, załadunek, transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych nastąpi z terenu nieruchomości zlokalizowanej w ............................................................... na posesji nr .................., oznaczonej działka nr ewidencyjny ............................................... położonej w obrębie geodezyjnym ..............................................., gmina Nowy Kawęczyn.

4. Tytuł prawny do nieruchomości ..................................................................................................................

5. Dane techniczne:

Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do unieszkodliwienia (tj. foliowanie, przygotowanie do transportu, transport i przekazywanie na składowisko):

waga (m2/kg/t ..................................................................................................................................................

lub ilość płyt azbestowych w sztukach (należy określić faliste czy płaskie) ................................................

z jakiego rodzaju budynku zdjęte ..................................................................................................................

(mieszkalny, gospodarczy, inny)

6. Oświadczenie wnioskodawcy:

- oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

-zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie wstępu na przedmiotową nieruchomość,

- zapoznałem/am się z Regulaminem sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn.

...........................................................................................

(czytelny podpis)

* właściwe podkreślić


Załącznik Nr 2 do Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn.

UMOWA NR …..…/………

Zawarta w dniu ………………………………………….. pomiędzy Gminą Nowy Kawęczyn, 96-115

Nowy Kawęczyn, zwaną dalej ,,Gminą", reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn - Włodzimierza Cioka,

a Panem/Panią ………………………………………….. PESEL …………………………….

legitymującym(cą) się dowodem osobistym seria ………………… nr ………………..……...

wydanym przez …………………………………………………………………….…………...

zamieszkałym(łą) w ………………………………………………………… zwanym(ną) dalej

,,Wnioskodawcą" o następującej treści:

Strony działając w oparciu o Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn, zwany dalej ,,Regulaminem", zgodnie postanawiają:

§ 1. 1. Przedmiotem umowy jest przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z danymi zawartymi we wniosku, złożonym przez Wnioskodawcę w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie dnia ………………...., z nieruchomości położonej w miejscowości ......……………………, w związku z realizacją zadania pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn".

2. Zadanie związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest z nieruchomości, wskazanej w ust. 1. zgodnie z zakresem określonym we wniosku, wymienionym w ust. 1, polega na: zabezpieczeniu folią odpadu, przygotowaniu do transportu, załadunek, transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

3. Prace wskazane w ust. 2 zostaną wykonane przez Wykonawcę, o którym mowa w § 2.

4. Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazanie Wykonawcy, danych osobowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania.

§ 2. 1. Wykonawca zadania będzie podmiot wybrany w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Nowy Kawęczyn dokonywać będzie transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do współpracy w Wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 w zakresie:

a) ustalenia szczegółowego terminu odbioru wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, na której są składowane,

b) podpisania sporządzonego, na teranie każdej nieruchomości protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest. Protokół ten w szczególności powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres odbioru wyrobu zawierającego azbest, datę odbioru oraz wagę odebranego wyrobu zawierającego azbest i dane odbiorcy.

§ 3. 1. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że źródło sfinansowania zadania wskazanego w § 1 ust. 1 stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (w wysokości nie większej niż 99% kosztów realizacji zadania) oraz środki pochodzące z budżetu Gminy Nowy Kawęczyn (w wysokości nie mniejszej niż 1 % kosztów realizacji zadania).

2. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowią kwotę dotacji, która została udzielona Gminie Nowy Kawęczyn zgodnie z UMOWĄ DOTACJI Nr …………………. z dnia ……………………. na dofinansowanie zadania wskazanego w § 1 ust. 1.

3. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wskazane w ust. 2, przyznane do kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości Wnioskodawcy, stanowi dla Wnioskodawcy dotację celową dla osoby fizycznej, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 3 Umowy dotacji, o której mowa w ust. 2.

4. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3 zostanie określona na postawie protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest, wskazanym, w § 2 ust. 2 lit. b).

5. Niniejsza umowa pozwala na przekazanie środków finansowych wskazanych w ust. 1 Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu, z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 umowy.

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Gmina Nowy Kawęczyn i jeden Wnioskodawca.

Gmina Nowy Kawęczyn

Wnioskodawca

…………………………………

…………………………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »