| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/152/2013 Rady Gminy Chąśno

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chąśno i jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 oraz art. 59 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 201,poz 1183, 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z 2012 r. poz.1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chąśno lub jej jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej " dłużnikami".

§ 2. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny z urzędu mogą być umorzone w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 3. Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym, za które odpowiadają oprócz dłużnika głównego inne osoby, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w § 2 dotyczą wszystkich dłużników.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny na wniosek dłużnika, można umorzyć w całości lub w części, odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.

2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę
w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

3. Od należności, w których spłaceniu udzielono ulg, odsetki za zwłokę są naliczone do dnia zawarcia porozumienia, włącznie z tym dniem.

4. Do umorzenia, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności cywilnoprawnych uprawniony jest Wójt Gminy Chąśno.

§ 5. Warunkiem ubiegania się o ulgi, o których mowa w § 4 jest:

1) przedłożenie dokumentów określających sytuację materialną i dochodową;

2) podpisanie porozumienia.

§ 6. Umorzenie należności oraz odraczanie terminu spłaty lub rozłożenie płatności należności pieniężnej na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze porozumienia, a w przypadkach, o których mowa w § 2, w drodze jednostronnego oświadczenia woli Wójta Gminy.

§ 7. 1. Ulgi dla przedsiębiorców stanowiące pomoc publiczną, mogą być udzielone jako pomoc de minimis na warunkach określonych w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

2. Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz z § 2 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311) przedsiębiorca ma obowiązek przedłożyć wraz z wnioskiem:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis , dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

3) zakres w/w informacji wnioskodawca składa na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53. poz.311);

4) informację o sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Przedsiębiorca, na każde żądanie, zobowiązany jest także do składania innych niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chąśno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Ireneusz Sołtysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »