| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/207/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2011 r. Nr 152 poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228), Rada Gminy w Lgocie Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostepnej na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) pod adresemhttp://epuap.gov.pl jako edytowalny formularz.

3. Układ informacji i powiązań między informacjami zawartymi w elektronicznym formularzu deklaracji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminach:

1) do dnia 31 sierpnia 2013 roku - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

3) do 14 dnia od dnia, w którym nastapiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Piotr Nita


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lgota Wielka.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
Adres: Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60, 97 - 565 Lgota Wielka
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Lgota Wielka
Adres: Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60, 97 - 565 Lgota Wielka


A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności (zaznaczyć właściwe pole)
? pierwsza deklaracja;
? zmiana danych zawartych w deklaracji;
? wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


B. 1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

2. Składający deklarację (zaznacz właściwe pole):

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

3. Nazwisko/ Nazwa pełna

4. Imię

5. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej)


B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

12. Nr lokalu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż podany w części B.2.)
Uwaga: właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację dla każdej z nieruchomości.

16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

22. Nr lokalu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta


D. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ:

26.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje ……. osób
(należy podać liczbę mieszkańców )

27.
Oświadczam, że odpady komunalne zbierane i gromadzone są w sposób (zaznacz właściwe pole)

? selektywny ? nieselektywny

28.Wyliczenie miesięcznej opłaty:

infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika
……………… X ……………………. ………… = ……………………………

(liczba mieszkańców) (stawka opłaty, o której mowa w objaśnieniach) (wysokość opłaty)

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym

29.Imię

30.Nazwisko/Nazwa pełna

31. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

32. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającegoF. ADNOTACJE ORGANU

Pola jasne wypełnia składający deklarację.

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lgota Wielka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiło zamieszkanie.

3.W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nowąwą deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:

1.Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała Rady Gminy w Lgocie Wielkiej.

D - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne oraz stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca uchwalonej przez Radę Gminy w Lgocie Wielkiej w odrębnej uchwale. Liczba osób zamieszkałych nie oznacza liczby osób zameldowanych, należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Układ informacji i powiązań między informacjami zawartymi w elektronicznym formularzu deklaracji.

Nazwa pola

Nr pola

Typ pola

Pole wymagane

Uwagi

Ideat

Referencja

A. Obowiązek złożenia deklaracji

1

Pole wyboru 1 z 3

T

ID0

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0

B. 1. Dane składającego deklarację

2

Pole wyboru 1 z 3

T

ID1

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1

3

Pole tekstowe

T

Max 40 znaków

ID2

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2

4

Pole tekstowe

T

Max 20 znaków

ID3

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3

5

Pole liczbowe

T

Max 11 znaków

ID33

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33

B.2. Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację

6

Pole tekstowe

T

Max 20 znaków

ID4

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4

7

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID6

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6

8

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID8

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8

9

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID10

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10

10

Pole tekstowe

N

Max 25 znaków

ID12

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12

11

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID14

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14

12

Pole znakowe

N

Max 5 znaków

ID16

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16

13

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID18

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18

14

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID20

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20

15

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID22

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22

C. Adres nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

16

Pole tekstowe

T

Max 20 znaków

ID5

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5

17

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID7

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7

18

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID9

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9

19

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID11

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11

20

Pole tekstowe

N

Max 25 znaków

ID13

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13

21

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID15

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15

22

Pole znakowe

N

Max 5 znaków

ID17

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17

23

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID19

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19

24

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID21

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21

25

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID23

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23

D. Oświadczenia składających deklarację

26

Pole liczbowe

T

Max 2 znaki

ID24

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24

27

Pole wyboru 1 z 2

T

ID25

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25

28a

Pole liczbowe

T

Max 2 znaki

ID26

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26

28b

Pole liczbowe

T

Max 5 znaków

ID27

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27

28c

Pole liczbowe

T

Max 6 znaków

ID28

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28

E. Oświadczenie i podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego

29

Pole tekstowe

T

Max 20 znaków

ID29

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29

30

Pole tekstowe

T

Max 40 znaków

ID30

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30

31

Pole znakowe

T

Max10 znaków

ID31

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31

32

Pole tekstowe

N

Max 60 znaków

ID32

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »