| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/189/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Szadek

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/189/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Szadek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/189/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Szadek, zmienionej uchwałą Nr XXX/215/2013 z dnia 22 marca 2013 roku, zmienia się:

1) treść Załącznika nr 1 do uchwały zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2) treść Załącznika nr 2 do uchwały zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek


Genowefa Galewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/234/2013
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 21 czerwca 2013 r.

POLA WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- nieruchomości w Gminie Szadek, na których zamieszkująmieszkańcy

Podstawa prawna:ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.)
Składający:właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Szadek
Miejsce składania:Urząd Gminy i Miasta w Szadku, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek, pok. nr 17

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZADEK, UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
? pierwsza deklaracja ? zmiana danych w deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
? Właściciel ? Współwłaściciel ? Zarządca ? Posiadacz
? Lokator ? Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE

D. 1. Osoba fizyczna

3.Nazwisko

4. Imię/Imiona

5. PESEL

D. 2. Pozostałe podmioty

6. Imie i nazwisko/Pełna nazwa

7. NIP

8. REGON

D. 3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby

9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14.Nr domu

15. Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

D. 4. Adres do korespondencji - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.

19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

25. Nr lokalu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄODPADY KOMUNALNE

29.Ulica/miejscowość

30. Nr domu

31. Nr lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje ……………. osób (podać liczbę mieszkańców)

33. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:
? selektywny ? nieselektywny (zmieszany)

34. Oświadczam, że bioodpady w tym odpady zielone będę gromadzić w kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości wskazanej w części E, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej :
? tak ? nie

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

35.

Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby osób wskazanych w części F poz. 32 i stawki z części G poz. 35)

36.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE SZADEK, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.). Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Gminy i Miasta Szadek. Formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek, pok. nr 17.

B. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

C. Wyjaśnienie pojęć:

Właścicielnieruchomości - w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czyli właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi wieczystej,

Współwłaścicielnieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym;

Zarządca- oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie mieszkaniowe - chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację);

Posiadacz- należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Lokator -należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.); W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł).

D. Dane właściciela nieruchomości.

E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

F. poz. 32- podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.
W przypadku różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych należy do deklaracji dołączyć oświadczenie wyjaśniające przyczynę mniejszej ilości wykazanych osób.

poz. 33- przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania oraz umieszczenie wysegregowanych odpadów w urządzeniach do zbierania odpadów;

W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzeniu bioodpadów w kompostowniku - będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub braku kompostownika organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

G. poz. 35- należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty:

10,00 zł- w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

5,00 zł- w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (zakreślone "selektywny" w poz.33)

poz. 36-termin i miejsce uiszczania opłaty znajdują się w uchwale Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do Urzędu Gminy i Miasta Szadek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/234/2013
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 21 czerwca 2013 r.

POLA WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- nieruchomości w Gminie Szadek, na których nie zamieszkująmieszkańcy

Podstawa prawna:ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.)
Składający:właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Szadek
Miejsce składania:Urząd Gminy i Miasta w Szadku, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek, pok. nr 17

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZADEK, UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
? pierwsza deklaracja ? zmiana danych w deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
? Właściciel ? Współwłaściciel ? Zarządca ? Posiadacz
? Lokator ? Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE

D. 1. Osoba fizyczna

3. Nazwisko

4. Imię/Imiona

4. PESEL

D. 2. Pozostałe podmioty

6. Imię i nazwisko/Pełna nazwa

7. NIP

8. REGON

D. 3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby

9.Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

15. Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

D. 4. Adres do korespondencji - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.

19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

25. Nr lokalu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄODPADY KOMUNALNE

29. Ulica/miejscowość

30. Nr domu

31. Nr lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

32. Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej nieruchomości ................................................................

33. Ilość pojemników o objetości ........................... litrów ............ szt.

34. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:
? selektywny ? nieselektywny (zmieszany)

35. Oświadczam, że bioodpady w tym odpady zielone będę gromadzić w kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości wskazanej w części E, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej :
? tak ? nie

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za pojemnik określona w uchwale Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie wyboru medoty ustalenia opłaty za gospodarownaie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

36.

Mięsięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby pojemników wskazanych w części F poz. 34 i stawki opłaty z części G poz.36)

37.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ

Data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE SZADEK, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Formularz przeznaczony jest dla właścieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art.6c ust.1 ustawy z dnia 13 wzreśnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.).

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Gminy i Miasta Szadek. Formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek, pok. nr 17.

B. Zgodnie z art.6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właścicwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art.6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliowsci co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

C. Wyjaśnienie pojęć:

Właściciel nieruchomości- w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czyli właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza popzrez urzadzenie księgi wieczystej;

Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym;

Zarządca- oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości nie są spóldzielnie mieszkaniowe - chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację);

Posiadacz- należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.);

Lokator- należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art.9 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.); w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złóżyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł).

D. Dane właściciela nieruchomości.

E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

F. poz.32 - należy podać profil działalności lub rodzaj nieruchomości.

F. poz.33 - właściciel nieruchomości przy uwzględnieniu zapisów regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy i Miasta Szadek określa objętość i ilość pojemników.

poz.34 - przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania oraz umieszczenie wysegregowanych odpadów w urządzeniach do zbierania odpadów;

W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzeniu bioodpadów w kompostowniku - będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub braku kompostownika organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

G. poz.36 - nalezy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty:

1) w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

a) pojemnik o pojemności 120 l-42,00 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l - 84,00 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l - 350,00 zł,

d) kontener o pojemności 7000 l - 2000,00 zł.

2) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (zakreślone "selektywny" w poz. 34):

a) pojemnik o pojemności 120 l - 21,00 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l-42,00 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l-175,00 zł,

d) kontener o pojemności 7000 l - 1000,00 zł.

poz.37 - termin i miejsce uiszczania opłaty znajdują się w uchwale Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do Urzędu Gminy i Miasta Szadek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »