| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZOW-O.073.1.2013 Burmistrza Wielunia; Zarządu Powiatu w Wieluniu

z dnia 1 sierpnia 2013r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U.
z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), zawiera się porozumienie następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie w okresie od 1 września 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Wieluń bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach oraz z Ośrodka do miejsca zamieszkania w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne.

§ 2. 1. Na wykonanie zadania określonego w § l Gmina Wieluń przekaże na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieluniu: Bank Spółdzielczy w Lututowie o/Wieluń nr 03 9256 0004 0070 2340 2000 0010 dotację w wysokości 13 088 (słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemdziesiąt osiem), płatną w ratach miesięcznych w wysokości 3 272 (słownie złotych: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) do 25-tego dnia każdego miesiąca. Zmiana numeru rachunku bankowego nie skutkuje zmianą porozumienia i wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia drugiej strony o nowym numerze rachunku.

2. Do wyliczenia dotacji przyjmuje się iloczyn: dzienna ilość przejechanych kilometrów - 82 km, stawka za l km - 1,90 zł i ilości dni w miesiącu - 21.

3. Rozliczenie dotacji określonej w ust. l nastąpi na podstawie przedłożonej przez Powiat Wieluński do dnia 23 grudnia 2013 r. informacji o ilości wykonanych dowozów

4. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Wieluń na rachunek bankowy nr 45 2030 0045 1110 0000 0168 1760, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 4. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem l września 2013 r.

BURMISTRZ WIELUNIA


Janusz Antczak

STAROSTA WIELUŃSKI


Andrzej Stępień


WICESTAROSTA WIELUŃSKI


Marek Kieler

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »