| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/283/2013 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza sie tekst jednolity uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/283/2013
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwałyNr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 3252) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/181/2012 w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 3579).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2, 3 i 4 Uchwały Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/181/2012 w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola, które stanowią:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/181/2012

RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

Na podstawie 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 125/XXII/2005 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012 roku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa


Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2012
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zduńska Wola.

§ 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania osiągnięć edukacyjnych uczniów zdolnych.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 4. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, o których mowa w § 4 pkt 1 oraz wychowankom ośrodków, o których mowa w § 4 pkt 2 oraz w zależności od potrzeb uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Zduńska Wola w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wpłaty na radę rodziców;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania:

a) udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do muzeum, teatru, kina;

b) udział w wyjazdach w ramach praktyk szkolnych;

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, udział w zajęciach organizowanych w celu poszerzania wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, sportowych i innych;

5) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:

a) zakup podręczników, encyklopedii, słowników, atlasów, lektur oraz innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;

b) zakup przyborów szkolnych, plecaka, tornistra;

c) zakup biurka, krzesła obrotowego do biurka;

d) zakup komputera, drukarki, tuszy do drukarki, zakup programów multimedialnych, oprogramowania;

e) założenie oraz abonament internetowy;

f) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, stroju obligatoryjnie wymaganego przez szkołę;

g) zakup instrumentu muzycznego;

h) zakup przedmiotów i przyborów do praktycznej nauki zawodu,

i) usługi ksero.

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 1, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy do szkół, opłata za internat).

§ 8. Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w § 7, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 1, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6 i § 7 nie jest celowe.

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 11. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

§ 12. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w § 11, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy, o której mowa w § 11, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

§ 13. Wysokość stypendium szkolnego wynosi:

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie:

Wysokość stypendium szkolnego:

do 250

200 zł

powyżej 250 - 350

160 zł

powyżej 350 - do wysokości kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009
r. Nr 175, poz. 1362 ze zm)

100 zł

§ 14. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowanew okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

§ 15. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) dyrektora szkoły, dyrektora kolegium nauczycielskiego, dyrektora nauczycielskiego kolegium języków obcych, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w § 4 pkt 2.

§ 16. Stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.

§ 17. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określa wójt gminy.

§ 18. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa wyżej.

§ 19. W celu udokumentowania dochodów rodziny, do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (z wynagrodzenia za pracę, emeryturę, rentę inwalidzką lub rodzinną) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;

2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia);

3) zaświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych);

4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy;

5) zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

6) uwierzytelnioną kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub uwierzytelnioną kopię odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej (w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych - zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku);

7) w przypadku braku wyroku sądu w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie o otrzymywaniu alimentów lub płaceniu alimentów na rzecz osoby spoza rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

8) w przypadku osiągania innych dochodów - dokumenty potwierdzające ich wysokość za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

§ 20. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne, w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

§ 21. Stypendium szkolne przyznaje wójt gminy w formie decyzji administracyjnej.

§ 22. Tryb i sposób postępowania w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz zasady zwrotu nienależnie pobranego stypendium, określa art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 23. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 24. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 25. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

§ 26. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 27. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) dyrektora szkoły, dyrektora kolegium nauczycielskiego, dyrektora nauczycielskiego kolegium języków obcych, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w § 4 pkt 2.

§ 28. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu.

§ 29. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określa wójt gminy.

§ 30. Wysokość zasiłku szkolnego ustala decyzją wójt gminy w każdej sprawie indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia losowego oraz sytuację rodzinną i społeczną ucznia.

§ 31. Sposób udzielania świadczenia pomocy materialnej (forma gotówkowa czy bezgotówkowa, czas, okres realizacji), określa wójt gminy w decyzji administracyjnej, w zależności od oceny sytuacji w danej rodzinie.

§ 32. Wójt gminy może powołać komisję stypendialną do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 33. Od decyzji wójta gminy przysługuje rodzicom oraz pełnoletniemu uczniowi prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »