| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/388/13 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.406) i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/324/02 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 268, poz. 3302).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/388/13
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 12 września 2013 r.

STATUT
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, zwane dalej "Muzeum" działa
w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406);

3) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wieluń, zwana dalej "Organizatorem", która zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

§ 3. 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem 1, prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 77 w dniu 18 grudnia 2003 r.

§ 4. 1. Siedziba Muzeum mieści się w Wieluniu przy ulicy G. Narutowicza 13.

2. Muzeum posiada Oddział - Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

§ 5. Muzeum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej ziemi wieluńskiej.

§ 6. Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku "Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu".

II. CELE I ZADANIA

§ 7. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§ 8. 1. Muzeum realizuje cele określone w § 7 przez:

1) gromadzenie, zabezpieczenie, opracowywanie i udostępnianie zabytków, w szczególności związanych z miastem Wieluniem i historyczną ziemią wieluńską;

2) inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

4) zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz stanowisk archeologicznych, a także innych zabytków kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej (odczyty, prelekcje, seminaria, sympozja, koncerty, konferencje);

8) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych;

9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

10) prowadzenie działalności wydawniczej;

11) prowadzenie zbiorów bibliotecznych związanych z działalnością muzeum;

12) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę.

2. Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

1) archeologii - ceramikę, narzędzia, broń, ozdoby, szczątki pochodzenia organicznego;

2) historii - archiwalia, ikonografię, kartografię, militaria, weksylia, numizmatykę, falerystykę, technikę, rzemiosło użytkowe, inne muzealia związane z regionem wieluńskim;

3) etnografii - ubiory, meble, narzędzia, naczynia codziennego użytku, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej, obiekty skansenowskie;

4) sztuki - malarstwo, grafikę, rzeźbę, meble, rzemiosło artystyczne.

3. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

III. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM

§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Wielunia.

§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 7 osób powołuje i odwołuje Rada Miejska w Wieluniu.

2. Rada działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 11. 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej "Dyrektorem", który reprezentuje je na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Wielunia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Dyrektor może wykonywać swoje zadania przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.

4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 12. 1. Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmuje decyzje wynikające ze stosunków pracy.

2. Dyrektor i pracownicy Muzeum powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach.

§ 13. Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

IV. MAJĄTEK I FINANSE

§ 14. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 15. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Postawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.

4. Muzeum przedkłada Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

5. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.

§ 16. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji oraz z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) środki otrzymane od osób fizycznych, osób prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) sprzedaży wydawnictw, replik przedmiotów historycznych i pamiątek własnych oraz przyjętych w komis;

2) udostępniania pomieszczeń i sprzętu do celów komercyjnych;

3) zleconych nadzorów archeologicznych i odpłatnego przyjmowania zabytków archeologicznych pozyskanych z badań prowadzonych na terenie ziemi wieluńskiej;

4) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, koncertów, pokazów, szkoleń i innych spotkań, obsługi ruchu turystycznego;

5) usług fotograficznych, kserograficznych i konserwatorskich;

6) udostępniania do reprodukowania, filmowania i kopiowania zbiorów.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 18. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »