| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Łyszkowice

z dnia 28 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888), Rada Gminy Łyszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013r., poz. 1488) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2. ust 1 otrzymuje brzmienie:

. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Łyszkowice lub przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej na adres: www.lyszkowice.bipst.pl w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi";

2) w § 2 po ust. 1. dodaje się ust. 2. w brzmieniu:

.Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235)";

3) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do uchwały otrzymuję brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyszkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/184/2013
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »