| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/226/13 Rady Gminy Mokrsko

z dnia 9 września 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonej na obszarze Gminy Mokrsko. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Mokrsko pisemnie lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Mokrsko za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej jako załącznik w pliku o formatach - PDF, DOC lub ODT w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych określonych w deklaracji lub 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF, DOC i ODT na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Mokrsko pod adresemwww.mokrsko.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Mokrsko.

§ 3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235).

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/170/13 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1429 z 11 marca 2013 r.).

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/214/13 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Majtyka


WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL/REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1

2. Dzień-Miesiąc-Rok

____-____-__________

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz.

391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228)

Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Mokrsko, przez których rozumie się także

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły

zmiany danych określonych w deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Urząd Gminy Mokrsko

Mokrsko 231

98-345 Mokrsko

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

?Złożenie deklaracji

? Korekta danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany ____-____-______ )

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? Właściciel ? Współwłaściciel ? Jednostka organizacyjna posiadająca

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

? Użytkownik wieczysty ? Osoba posiadająca nieruchomość ? Inny podmiot władający nieruchomością

w zarządzie lub użytkowaniu

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. OSOBA FIZYCZNA

6. Nazwisko

7. Imię

D.2. OSOBA PRAWNA

8. Nazwa pełna

9. REGON/NIP

D.3. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

10. Nazwa pełna

11. REGON/NIP

D.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne2

12. Miejscowość

13. Nr domu

14. Nr lokalu

15. Kod pocztowy

16. Poczta

D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.4.

17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Ulica

22. Nr domu

23. Nr lokalu

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy

26. Poczta

27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.4. niniejszej deklaracji zamieszkuje:.................... (podać liczbę) mieszkańców.

28. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.4. niniejszej deklaracji odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:3

?TAK ?NIE

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ 1 - 6 OSÓB)

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Mokrsko w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty4

29.

zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4.

30.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 30)

31.

zł/miesiąc

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ 7 I WIĘCEJ OSÓB)

Miesięczna kwota opłaty określona w uchwale Rady Gminy Mokrsko w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty4

32.

zł/miesiąc

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

33. Data

34. Czytelny podpis

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

a. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodne z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).

b. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mokrsko deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

c. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mokrsko nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

d. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

OBJAŚNIENIA

  1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
  2. Do każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
  3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych.
  4. W przypadku wyboru metody zbierania odpadów komunalnych w sposób zmieszany należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.
  5. Opłatę należy wpłacać w odstępach kwartalnych:

za I kwartał do 31 marca danego roku, za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

za III kwartał do 30 września danego roku, za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mokrsko, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne lub w kasie

Urzędu Gminy Mokrsko.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, poz.228, poz. 888

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »