| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/191/13 Rady Gminy w Gidlach

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1. od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu, stawki określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7. od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia, stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/60/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Gidlach


Grażyna Ostojska

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/191/13
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 26 listopada 2013 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

700

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

950

Powyżej 9 i poniżej 12

1 150


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/191/13
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 26 listopada 2013 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

dwie osie

12

1 200

1 550

trzy osie

12

18

1 300

1 600

18

23

1 500

1 700

23

25

1 600

1 850

25

1 600

1 950

cztery osie i więcej

12

26

1 600

1 900

26

31

2 000

2 800

31

2 000

2 800


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/191/13
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 26 listopada 2013 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5 i poniżej 12

1 450


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/191/13
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 26 listopada 2013 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)


nie mniej niż


Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

31

1 570

1 900

31

1 770

2 300

trzy osie i więcej

12

40

1 770

2 100

40

2 000

2 800


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/191/13
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 26 listopada 2013 r.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

od 7 i poniżej 12

1 100


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/191/13
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 26 listopada 2013 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)


Stawka podatku
( w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

1 000

1 100

18

25

1 100

1 200

25

1 100

1 200

dwie osie

12

28

1 200

1 250

28

38

1 350

1 550

38

1 550

2 000

trzy osie i więcej

12

38

1 550

1 550

38

1 550

1 870


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/191/13
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 26 listopada 2013 r.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
( w złotych)

mniej niż 30 miejsc

1 300

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 600

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »