| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Grabica

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości i poboru opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645), art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M. P. z 2013 r. poz. 724) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się w Gminie Grabica dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości:

1) od sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy- 37,40 zł;

2) od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka ręcznego lub roweru- 9,60 zł;

3) za zajęcie placu na stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży za 1 m2 powierzchni -21,20 zł;

- Opłacanie opłaty targowej, o której mowa w pkt 1 lub 2 wyłącza stosowanie opłaty, o której mowa w pkt 3.

§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć764,62 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

2. Inkasentami na terenie sołectw ustala się sołtysów.

3. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5 % od uzyskanych wpływów opłaty targowej.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Gminy w Grabicy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Grabica Nr XV/100/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kuliński


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17. 12 1992r), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20. 07. 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »